Yves COCHET : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 07-12-2011 / 30-06-2014 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

  • 07-12-2011 / 20-12-2011 : Gauche Démocrate et Républicaine (Frankrijk)
  • 21-12-2011 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Frankrijk)

Leden 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie

all-activities 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake uitvoeringsverslag 2013: ontwikkeling en toepassing in Europa van technologie voor koolstofafvang en -opslag  
- ITRE_AD(2013)516706 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het stappenplan Energie 2050 - een toekomst met energie  
- ENVI_AD(2012)489703 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)  
- ENVI_AD(2012)487915 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen