Mechtild ROTHE : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Duitsland)

Ondervoorzitter 

 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Europees Parlement
 • 16-01-2007 / 13-07-2009 : Bureau van het Europees Parlement

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 15-09-2004 / 14-02-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Zuidoost-Europa
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 16-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-02-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (herschikking)  
- ITRE_AD(2009)416299 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de oprichting van een Internationaal Agentschap voor duurzame energie (IRENA)  
- P6_DCL(2008)0082 - Vervallen  
Mechtild ROTHE , Anders WIJKMAN , Fiona HALL , Claude TURMES , Umberto GUIDONI  
Datum bekendmaking : 08-10-2008
Vervaldatum : 22-01-2009
Aantal ondertekenaars : 106 - 23-01-2009

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.