Péter NIEDERMÜLLER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Penningmeester

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Demokratikus Koalíció (Hongarije)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Plaatsvervanger 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie begrotingscontrole
  • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie begrotingscontrole

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gebruikmaking van het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van Italië en Griekenland voor de tijdelijke maatregelen op het gebied van internationale bescherming  
- LIBE_AD(2015)564968 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016  
- LIBE_AD(2015)564966 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - Aanpak van de migratiedruk  
- LIBE_AD(2015)557412 -  
-
LIBE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2016  
- LIBE_AD(2018)613654 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) voor het begrotingsjaar 2016  
- LIBE_AD(2018)613648 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2016  
- LIBE_AD(2018)613649 -  
-
LIBE 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) HU  
 

Az Európai Parlament plenáris ülése ma fogadta el a terrorizmussal foglalkozó különbizottság véleményét, amelynek a kidolgozásában egyetlen magyar képviselőként vettem részt. A jelentésnek szomorú apropót ad a strasbourgi terrortámadás, amely mélyen megrázott mindannyiunkat. De továbbra is küzdenünk kell azért, hogy az Európai Unió a szabadság és biztonság térsége maradhasson. Az Európai Parlement jelentése is ezt a célt szolgálja.
Szakmai szempontból nem értek egyet a dokumentum számos állításával. Sok helyen csak és kizárólag a muszlimokat teszi felelőssé a terrorizmusért, míg a jobboldali terrorizmus is komoly fenyegetést jelent. Továbbra is kitartok amellett, hogy súlyos tévedés egyenlőségjelet tenni a menedékkérők és a terroristák között. Az esetek többségében a második-harmadik generációs bevándorlók radikalizálódnak, mert a társadalmak meg sem kísérlik integrálni őket. A Fidesz és a többi populista erő muszlim- és idegenellenes gyűlöletkeltése csak tüzelik a radikalizmust.
Meggyőződésem, hogy nem a gyűlöletkeltésen, hanem érdemi, konstruktív európai válaszokon kell dolgoznunk. A különbizottság jelentése egy sor hasznos javaslatot tartalmaz, amely ellehetetlenítené a terrorizmus finanszírozását, visszaszorítaná a robbanóanyagok forgalmazását és az illegális fegyverkereskedelmet, illetve a terrorizmus áldozatainak nyújtana segítséget. Az is fontos számomra, hogy az Európai Unió egységesen és erősen nézzen szembe a kihívásokkal. Ezért szavaztam ma meg terrorizmussal foglalkozó különbizottság véleményét.

Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden EN  
 

Khan al Ahmar is a cluster of illegal constructions located on the main road between Jerusalem and the Dead Sea. A petition was filed to the High Court of Justice in 2009 against the demolition orders. The High Court of Justice in Israel ruled in 2010 that the entire cluster, including the structure serving as school were built illegally, in violation of the planning and zoning laws and must be demolished. The Supreme Court finally rejected the petition and stated in its decision that the authorities put in much effort to develop the new site, at their own expense, including the development of the neighbourhood, the infrastructure and the development of land plots offered to the residents. All this shows that the Israeli government proceeded with caution and legality in this case as well. It is not the task of the European Parliament to interfere in the internal matters of Israel, but rather to encourage solutions that would promote peace in the Middle East and that would contribute to ending the divisions in Israeli society. This one-sided resolution does not serve this purpose and therefore I will not vote for it.

Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (A8-0252/2018 - Bas Belder) HU  
 

Az Európai Unió és Kína közötti viszonynak meghatározó eleme kell, hogy legyen Kínának Tajvannal kapcsolatos politikája. Ebből a szempontból különösen fontos a jelentésnek az a megállapítása, hogy Tajvanban többpárti demokrácia van, míg Kínát egy egyre agresszívebb nacionalista politika jellemzi. Ennek a politikának az egyik megnyilvánulását jelentik a Tajvannal szembeni folyamatos kínai katonai provokációk, amelyeket az EU-nak a leghatározottabban el kell ítélnie.
Fontosnak tartom a jelentésnek azt a megállapítását, amely arra szólítja fel a Bizottságot, hogy kezdje meg végre a hivatalos tárgyalásokat Tajvannal a kétoldalú befektetésekkel kapcsolatos egyezmény előkészítéséről. Az Európai Uniónak politikai és morális kötelessége Tajvan támogatása, s ez nem lehet a kínai kormány pillanatnyi politikai irányvonalának a függvénye. Világossá kell tenni, hogy az Európai Unió és Parlament a világon mindenütt kiáll a jogállamiság és az emberi jogok mellett, és nem csupán saját gazdasági érdekeit tartja szem előtt. Meggyőződésem, hogy nekünk Tajvan esetében is az a feladatunk, hogy támogassuk a demokráciát és a jogállamiságot, és utasítsuk el a kínai kormány erőszakos politikáját. Ez a jelentés megfelelő lépés ebbe az irányba, amit azonban további határozott lépéseknek kell követnie.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bestrijding van online haat zaaien en extremisme  
- P8_DCL(2016)0077 - Vervallen  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 143 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over versleuteling  
- P8_DCL(2016)0073 - Vervallen  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 56 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de afschaffing van segregatie op scholen  
- P8_DCL(2015)0060 - Vervallen  
Péter NIEDERMÜLLER , Filiz HYUSMENOVA , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Datum bekendmaking : 14-10-2015
Vervaldatum : 14-01-2016
Aantal ondertekenaars : 79 - 15-01-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen