Aymeric CHAUPRADE : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Niet-fractiegebonden leden
 • 24-06-2015 / 09-11-2015 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid
 • 10-11-2015 / 17-04-2018 : Niet-fractiegebonden leden
 • 18-04-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Ondervoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 10-11-2015 : Front national (Frankrijk)
 • 11-11-2015 / 12-01-2016 : Droite Indépendante (Frankrijk)
 • 13-01-2016 / 01-07-2019 : Les Français Libres (Frankrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 07-09-2015 / 01-05-2018 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-05-2018 : Subcommissie mensenrechten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Commissie internationale handel
 • 14-07-2014 / 23-06-2015 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
 • 10-09-2014 / 23-06-2015 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • 10-09-2014 / 23-06-2015 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 12-03-2015 / 23-06-2015 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 25-06-2015 / 28-06-2015 : Commissie internationale handel
 • 29-06-2015 / 09-11-2015 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 23-04-2018 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 24-04-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende over de wijziging van de protocollen 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de inclusie en integratie van blinden en visueel gehandicapten op de Europese arbeidsmarkt  
- P8_DCL(2015)0058 - Vervallen  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Lorenzo FONTANA , Laura AGEA , Marek PLURA , Mylène TROSZCZYNSKI , Marie-Christine ARNAUTU , Gilles LEBRETON , Gerolf ANNEMANS , Dominique BILDE , Elisabetta GARDINI , Aymeric CHAUPRADE , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Steeve BRIOIS , Nicolas BAY  
Datum bekendmaking : 05-10-2015
Vervaldatum : 05-01-2016
Aantal ondertekenaars : 81 - 06-01-2016
Schriftelijke verklaring over de erkenning van de genocide op christenen in de wereld en de instelling van een Europese Dag tegen de vervolging en discriminatie van de christenen in de wereld  
- P8_DCL(2015)0014 - Vervallen  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Datum bekendmaking : 27-04-2015
Vervaldatum : 27-07-2015
Aantal ondertekenaars : 112 - 28-07-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen