Marie-Christine BOUTONNET : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Niet-fractiegebonden leden
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Frankrijk)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Frankrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie juridische zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie juridische zaken

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten  
- JURI_AD(2018)628386 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie  
- JURI_AD(2017)599855 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG  
- JURI_AD(2017)597525 -  
-
JURI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) FR  
 

La modernisation proposée s’inscrit dans l’évolution du droit des sociétés. Le texte est raisonnable à bien des égards et de nature à faciliter les démarches administratives de nos PME.
J'ai voté pour.

Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) FR  
 

Ce texte n’est que la première pierre d’un édifice qui sera bientôt complété par une révision rapide du règlement (18 mois après l’entrée en application de celui-ci). Révision qui permettra à nouveau aux associations de consommateurs et aux entreprises utilisatrices de plateformes en ligne de faire entendre leur voix et, espérons-le, de réussir à brider un peu plus la liberté abusive dont jouissent les grandes entreprises internationales sur le territoire européen et vis-à-vis de nos entreprises numériques. J'ai voté pour.

Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) FR  
 

Je suis favorable à la protection des consommateurs, a fortiori depuis l’avènement du numérique. Ce rapport va dans le bon sens et donc, je vote pour.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down  
- P8_DCL(2016)0118 - Vervallen  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017
Schriftelijke verklaring over de erkenning door Turkije van de volkerenmoord op Armeniërs, Chaldeeërs-Assyriërs-Syriërs en Pontische Grieken in 1915  
- P8_DCL(2016)0102 - Vervallen  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 23 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het syndroom van Asperger  
- P8_DCL(2016)0099 - Vervallen  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 51 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen