Steeve BRIOIS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Niet-fractiegebonden leden
 • 15-06-2015 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 11-06-2018 : Front national (Frankrijk)
 • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Frankrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 27-07-2015 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
 • 27-07-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitsamenleving en 5G  
- REGI_AD(2017)597520 -  
-
REGI 
ADVIES over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015  
- REGI_AD(2017)593948 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2017  
- REGI_AD(2017)595492 -  
-
REGI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann (A8-0178/2019 - Evelyn Regner) FR  
 

J’ai voté pour ce rapport qui vise à lever l’immunité parlementaire d’un député ayant arraché une caméra des mains d’un caméraman pendant qu’il filmait sa maison à environ 200 m. J’ai soutenu cette levée d’immunité qui apparaît comme suffisamment sérieuse et précise.

Representatieve vorderingen ter bescherming van de collectieve belangen van consumenten (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 

J’ai voté en faveur de ce texte qui vise à moderniser et remplacer la directive 2009/22/CE du 23 Avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs. Le rapport respectant la souveraineté des États, il n’y a donc aucune raison de s’y opposer.

Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst EU-Israël (toetreding van Kroatië) (A8-0164/2019 - Cristian Dan Preda) FR  
 

Je me suis abstenu sur ce rapport technique qui vise à régulariser un accord non seulement existant mais ancien, avec un pays ami, pour tenir compte de l’adhésion de la Croatie.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over mensen met het syndroom van Down  
- P8_DCL(2016)0118 - Vervallen  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 69 - 22-02-2017
Schriftelijke verklaring over de erkenning door Turkije van de volkerenmoord op Armeniërs, Chaldeeërs-Assyriërs-Syriërs en Pontische Grieken in 1915  
- P8_DCL(2016)0102 - Vervallen  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 23 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het syndroom van Asperger  
- P8_DCL(2016)0099 - Vervallen  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 51 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen