Petras AUŠTREVIČIUS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 04-11-2014 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
 • 05-11-2014 / 31-01-2017 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Ondervoorzitter
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Litouwen)

Voorzitter 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Conferentie van delegatievoorzitters
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Moldavië
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een Europees instrument voor nucleaire veiligheid, ter aanvulling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking op basis van het Euratom-Verdrag  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan de Republiek Moldavië  
- AFET_AD(2017)599716 -  
-
AFET 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps" en tot intrekking van [verordening inzake het Europees Solidariteitskorps] en Verordening (EU) nr. 375/2014  
- REGI_AD(2019)629617 -  
-
REGI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 
ADVIES over de rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap  
- AFET_AD(2016)585433 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties 
Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Nieuwe algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (A8-0454/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) EN  
 

I have supported the EU budget for 2019, its commitment appropriations are for 2019 total equals EUR 165.8 billion and in payment appropriations total EUR 148.2 billion. The main priorities among others are the youth, boosting employment and tackling migration. I think it is very important that EUR 490 million are foreseen for Erasmus + programmes and to encourage innovation. I believe that it reflects current EU priorities and that a good compromise has been reached.

Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 

The European Union today is facing a huge number of global and security challenges on the international scene – from interstate conflicts and terrorism to hybrid warfare and cyber-attacks. These are challenges that cannot be overcome by any single Member State. The EU should follow its responsibility to safeguard its own security, bring more confidence and credibility to its own external policy and embrace its role as a global player seeking peace and human development worldwide. This is what our citizens expect from us and what our partners demand.

Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid (A8-0400/2018 - Yana Toom) EN  
 

There is no doubt that digital skills will become the basis of our near future and digital education will play a key role in this regard. It will bring new opportunities as well as new challenges for economic growth, our daily lives and education systems. Unfortunately, the European education scheme currently does not have a mandatory basis for evaluating digital skills. Moreover, there is a huge difference in using technology in class across European Union Member States. Therefore, there is a high and essential demand for the development of an EU-wide strategy for education in digital skills and for the setting of common goals for reaching a given level of digital competence. Thus, I welcome and support this resolution, and my vote was in favour.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het herdenken van de slachtoffers van de Holocaust en het toekennen van steun voor de bouw van een Holocaust-herdenkingscentrum in Babi Yar  
- P8_DCL(2016)0136 - Vervallen  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 135 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de noodzaak regionale bereikbaarheid te ondersteunen in het kader van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)  
- P8_DCL(2016)0129 - Vervallen  
Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 106 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over het verbeteren van de toegang voor regionale en lokale autoriteiten tot de Europese structuur- en investeringsfondsen  
- P8_DCL(2016)0075 - Vervallen  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 58 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  06M021
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M05090
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadres 

  European Parliament
  Rue de Trêves
  Willy Brandt 06M021
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: