Edouard FERRAND : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Niet-fractiegebonden leden
 • 15-06-2015 / 23-06-2015 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid
 • 24-06-2015 / 01-02-2018 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Ondervoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-02-2018 : Front national (Frankrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 14-07-2014 / 01-02-2018 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 19-01-2017 / 01-02-2018 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 25-06-2015 / 28-06-2015 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 29-06-2015 / 18-01-2017 : Commissie internationale handel
 • 27-07-2015 / 01-02-2018 : Delegatie voor de betrekkingen met Irak
 • 19-01-2017 / 01-02-2018 : Commissie internationale handel
 • 25-01-2017 / 01-02-2018 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de aanbeveling aan de Raad over het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor handelsbesprekingen met Australië  
- AGRI_AD(2017)608141 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020  
- INTA_AD(2016)583902 -  
-
INTA 
ADVIES inzake een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen  
- AGRI_AD(2016)580516 -  
-
AGRI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017 (A8-0372/2017 - Jens Geier) FR  
 

Vote contre: conséquence de l’impéritie de la Commission sur la crise des migrants.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6: Verlaging van betalings- en vastleggingskredieten overeenkomstig de geactualiseerde ramingen van de uitgaven en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen en geldboeten) (A8-0379/2017 - Jens Geier) FR  
 

Vote pour : la restitution des fonds de l’Union européenne aux États membres est une bonne nouvelle pour les comptabilités nationales et nous fait soutenir ce rapport sur le projet rectificatif.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting voor 2018 (A8-0371/2017 - Inese Vaidere) FR  
 

Vote pour : l’avance proposée aujourd’hui n'est pas spécifiquement liée à une catastrophe particulière. Elle fait usage de la possibilité ouverte par les textes, à hauteur du plafond maximum de 50 millions d’euros, afin de faire face plus rapidement et efficacement aux besoins du ou des États qui seraient touchés au cours de l’année à venir.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de Drosophila suzukii (Aziatische fruitvlieg)  
- P8_DCL(2016)0134 - Vervallen  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 16 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over steun aan de Europese sector granen  
- P8_DCL(2016)0132 - Vervallen  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 21 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de buxusmot (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Vervallen  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 16 - 13-03-2017

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen