• Marco   VALLI  

Marco VALLI : Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode 

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) in de lidstaten  
- CONT_AD(2017)612047 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld  
- ECON_AD(2017)613264 -  
-
ECON 
ADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties  
- CONT_AD(2017)604740 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en de oprichting van de EFDO-garantie en het EFDO-Garantiefonds  
- CONT_AD(2017)597708 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen  
- CONT_AD(2017)599570 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) 2015/1017 wat betreft de verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen en wat betreft de invoering van technische versterkingen voor dat fonds en de Europese investeringsadvieshub  
- CONT_AD(2017)599625 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voor het begrotingsjaar 2015  
- ECON_AD(2017)595631 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit voor het begrotingsjaar 2015  
- ECON_AD(2017)595630 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor effecten en markten voor het begrotingsjaar 2015  
- ECON_AD(2017)595632 -  
-
ECON 
ADVIES inzake ver mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie  
- CONT_AD(2016)585777 -  
-
CONT 
ADVIES inzake belangenverklaringen van commissarissen - Richtsnoeren  
- CONT_AD(2016)584123 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017  
- CONT_AD(2016)584134 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de begrotingscapaciteit voor de eurozone  
- CONT_AD(2016)578582 -  
-
CONT 
ADVIES inzake "Naar een definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude"  
- CONT_AD(2016)580680 -  
-
CONT 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol betreffende de uitbanning van illegale handel in tabaksproducten bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging, wat betreft de bepalingen ervan inzake verplichtingen in verband met justitiële samenwerking in strafzaken en de definitie van strafbare feiten  
- CONT_AD(2016)578763 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM)  
- CONT_AD(2016)573169 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de beoordeling van de EU-strategie voor jongeren 2013-2015  
- CONT_AD(2016)578531 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de evaluatie van de internationale standaard voor jaarrekeningen (IAS) en de werkzaamheden van de International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation, de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en de Public Interest Oversight Board (PIOB)  
- CONT_AD(2016)576690 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon  
- CONT_AD(2016)571649 -  
-
CONT 
ADVIES inzake de Europese Investeringsbank (EIB) - Jaarverslag 2014  
- ECON_AD(2015)567658 -  
-
ECON