Doru-Claudian FRUNZULICĂ : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 29-06-2016 : Uniunea Națională pentru Progresul României (Roemenië)
 • 30-06-2016 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Roemenië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Parlementaire Vergadering van de NAVO
 • 15-04-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Bijzondere Commissie terrorisme

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 26-11-2014 / 31-03-2015 : Delegatie voor de betrekkingen met Iran
 • 31-03-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 31-03-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 07-07-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 28-10-2018 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 06-11-2018 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 22-11-2018 / 01-07-2019 : Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Bankautoriteit (EBA) voor het begrotingsjaar 2017  
- ECON_AD(2019)629651 -  
-
ECON 
ADVIES inzake kwijting 2017: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)  
- ECON_AD(2019)629653 -  
-
ECON 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) voor het begrotingsjaar 2017  
- ECON_AD(2019)629654 -  
-
ECON 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de SAP-verordening (EU) nr. 978/2012  
- DEVE_AD(2019)629507 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa  
- AFET_AD(2018)628605 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds  
- DEVE_AD(2018)623970 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

I welcome the Commission proposal for a regulation amending Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose citizens are exempt from that requirement, as regards the withdrawal of the United Kingdom from the Union. The proposal is part of the legislative measures to adjust Union law to Brexit. It aims to clarify the situation of UK nationals when Union law ceases to apply to them as regards visa policy. The report recommends inserting the United Kingdom as regards British citizens into Annex II to Regulation (EC) No 539/2001 (i.e. in the list of third countries whose nationals are exempt from the visa requirement).

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. ‒ The purpose of the report is to adopt guidelines for the employment policies of the Member States. The instructions were first taken together in 2010, underpinning the Europe 2020 strategy. In 2018, they were aligned with the principles of the European Pillar of Social Rights, to drive reforms at national level and to serve as a compass for a renewed process of convergence across Europe. I voted against the report while the validity of the broad economic policy guidelines is not limited to any specific period. The employment guidelines need to be drawn up each year. The Commission considers that the employment guidelines adopted in 2018 should remain stable to ensure a focus on their implementation.

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

The current evaluation of the social legislation in road transport in the EU has shown shortcomings in the current legal framework and problems regarding enforcement. Furthermore, several discrepancies exist between the Member States in interpretation, application, and implementation of the rules. This creates legal uncertainty and unequal treatment of drivers and operators, which is detrimental to the working, social and competition conditions in the sector. The Commission aims to amend the existing rules unsuccessfully to make the road transport sector fair, efficient and socially accountable, while at the same time to mitigate the excessive regulatory burdens on operators and preventing distortions of competition. Therefore I strongly oppose it since we need fair, equal conditions for all European drivers.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over toetreding van de EU tot het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind,  
- P8_DCL(2016)0135 - Vervallen  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 120 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de rechten van ouderen en ouder worden  
- P8_DCL(2016)0109 - Vervallen  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Elisabetta GARDINI , Ivan JAKOVČIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Raffaele FITTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , José Inácio FARIA , Marijana PETIR , Nicola CAPUTO , Deirdre CLUNE , Eleftherios SYNADINOS , Miroslav POCHE , Piernicola PEDICINI , José BLANCO LÓPEZ , Filiz HYUSMENOVA , Enrico GASBARRA  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 66 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over de geestelijke gezondheid van asielzoekers  
- P8_DCL(2016)0082 - Vervallen  
Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marian HARKIN , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nessa CHILDERS , Jean LAMBERT , Sirpa PIETIKÄINEN , Lefteris CHRISTOFOROU , Eleonora EVI , Nicola CAPUTO , Heinz K. BECKER , Romana TOMC , Andrey NOVAKOV , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 103 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen