Marco AFFRONTE : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 10-01-2017 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 11-01-2017 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 10-01-2017 : Movimento 5 Stelle (Italië)
 • 11-01-2017 / 25-02-2019 : Independent (Italië)
 • 26-02-2019 / 01-07-2019 : Federazione dei Verdi (Italië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie visserij
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Albanië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie visserij

Plaatsvervanger 

 • 10-07-2014 / 10-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 14-07-2014 / 11-05-2015 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro
 • 17-11-2014 / 10-01-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio  
- ENVI_AD(2015)557240 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een verbod op de visserij met drijfnetten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 812/2014, (EG) nr. 2187/2005 en (EG) nr. 1967/2006 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 894/97 van de Raad  
- ENVI_AD(2015)539866 -  
-
ENVI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering.  
- ENVI_AD(2017)607983 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake een ruimtevaartstrategie voor Europa  
- PECH_AD(2017)599804 -  
-
PECH 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de aanleg van de hogesnelheidsspoorverbinding tussen Lyon en Turijn  
- P8_DCL(2016)0111 - Vervallen  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 43 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over het internationaal in kaart brengen van drijvende vuilnisbelten  
- P8_DCL(2016)0093 - Vervallen  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 86 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de vermindering van verontreiniging door microplastics  
- P8_DCL(2016)0006 - Vervallen  
Catherine BEARDER , Roberta METSOLA , Ricardo SERRÃO SANTOS , Margrete AUKEN , Brian HAYES , Gerben-Jan GERBRANDY , Marco AFFRONTE , Linnéa ENGSTRÖM , Françoise GROSSETÊTE , José Inácio FARIA , Kathleen VAN BREMPT  
Datum bekendmaking : 01-02-2016
Vervaldatum : 01-05-2016
Aantal ondertekenaars : 340 - 02-05-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen