Laura AGEA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movimento 5 Stelle (Italië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement
 • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 10-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Canada
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 17-11-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
 • 19-02-2016 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie begrotingscontrole
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie verzoekschriften

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de voorbereiding van de post-electorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel  
- LIBE_AD(2016)578563 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het aanboren van het potentieel van onderzoek en innovatie in de blauwe economie voor de schepping van banen en groei  
- EMPL_AD(2015)552096 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen  
- EMPL_AD(2015)544202 -  
-
EMPL 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen  
- EMPL_AD(2018)615243 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake de modernisering van het onderwijs in de Europese Unie  
- EMPL_AD(2018)618003 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang bij het onthullen van vertrouwelijke informatie van bedrijven en overheidsinstanties  
- EMPL_AD(2017)601037 -  
-
EMPL 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de aanleg van de hogesnelheidsspoorverbinding tussen Lyon en Turijn  
- P8_DCL(2016)0111 - Vervallen  
Marco VALLI , Daniela AIUTO , Tiziana BEGHIN , Eleonora EVI , Curzio MALTESE , Eleonora FORENZA , Barbara SPINELLI , Karima DELLI , Michèle RIVASI , Isabella ADINOLFI , Marco AFFRONTE , Laura AGEA , David BORRELLI , Fabio Massimo CASTALDO , Ignazio CORRAO , Rosa D'AMATO , Laura FERRARA , Giulia MOI , Piernicola PEDICINI , Dario TAMBURRANO , Marco ZANNI , Marco ZULLO  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 43 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over de belasting op sanitaire producten voor vrouwen, zoals tampons  
- P8_DCL(2016)0089 - Vervallen  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 109 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de noodzaak van een speciaal investeringsplan voor subregio's met hoge werkloosheid  
- P8_DCL(2016)0079 - Vervallen  
Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sofia RIBEIRO , Marian HARKIN , Siôn SIMON , Georgi PIRINSKI , Ildikó GÁLL-PELCZ , Laura AGEA , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Dan NICA , Stanislav POLČÁK  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 155 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen