Gianluca BUONANNO : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Niet-fractiegebonden leden
 • 15-06-2015 / 05-06-2016 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 05-06-2016 : Lega Nord (Italië)

Leden 

 • 01-07-2014 / 05-06-2016 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 05-06-2016 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 25-06-2015 / 05-06-2016 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 27-07-2015 / 09-11-2015 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
 • 12-11-2015 / 05-06-2016 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 12-11-2015 / 05-06-2016 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Individuele ontwerpresoluties  
Elk lid kan een ontwerpresolutie indienen over een onderwerp dat binnen het kader van de werkzaamheden van de EU valt. Ontvankelijke ontwerpresoluties worden verwezen naar de bevoegde commissie, die moet besluiten over de te volgen procedure. Artikel 143

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over laaggeletterdheid  
- P8_DCL(2016)0041 - Vervallen  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Edouard FERRAND , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Sophie MONTEL  
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 32 - 27-07-2016
Schriftelijke verklaring over meervoudige chemische overgevoeligheid  
- P8_DCL(2016)0018 - Vervallen  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Salvatore CICU , Hannu TAKKULA , Dominique MARTIN , Zigmantas BALČYTIS , Edouard FERRAND , Dominique BILDE  
Datum bekendmaking : 07-03-2016
Vervaldatum : 07-06-2016
Aantal ondertekenaars : 24 - 08-06-2016
Schriftelijke verklaring over progeria  
- P8_DCL(2016)0016 - Vervallen  
Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Gianluca BUONANNO , Hannu TAKKULA , Marek PLURA , Salvatore CICU , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Dominique MARTIN , Joëlle MÉLIN  
Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 54 - 25-05-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen