Lucy ANDERSON : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme
 • 12-02-2019 / 21-02-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 11-02-2019 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het verslag over de toepassing van de richtlijn postdiensten  
- IMCO_AD(2016)576837 -  
-
IMCO 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud  
- IMCO_AD(2019)632028 -  
-
IMCO 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen  
- TRAN_AD(2018)618318 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)  
- IMCO_AD(2018)619085 -  
-
IMCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Een Europese pijler van sociale rechten (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues) EN  
 

. ‒ Across Europe, millions of people are facing the terrible impact of poverty pay, increased job insecurity and cuts to essential public services. This impact has been especially negative overall for black workers, migrants and women. In some countries, such as the UK, the unemployed and disabled have suffered particular hardship and restrictions of benefits. Average unsecured debt in the UK has hit a recent high of well over a quarter of household income. The European Union must act now decisively to address this situation or risk alienating still more of our population.
This European Parliament resolution sets out in detail some of the measures that are necessary to create a fairer labour market and state support systems through a European pillar of social rights. These must include legislation, governance mechanisms and financial instruments. And an absolute priority should be effective regulation to promote quality work and prevent bogus self-employment through online platforms and otherwise, together with large-scale investment in housing, health, transport and childcare for the long-term good of all and not carried out for private profit.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over invoering van een EU-brede praktijk van redelijk geprijsde voedingswaren en dranken op luchthavens  
- P8_DCL(2016)0094 - Vervallen  
Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Stelios KOULOGLOU , Jozo RADOŠ , Fabio DE MASI , José BLANCO LÓPEZ , Lucy ANDERSON , Izaskun BILBAO BARANDICA , Merja KYLLÖNEN , Patricija ŠULIN , Marlene MIZZI  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 45 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het toekennen van prioriteit aan een Europese alcoholstrategie  
- P8_DCL(2016)0088 - Vervallen  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Nicola CAPUTO , Roberta METSOLA , Lucy ANDERSON , Merja KYLLÖNEN , Ivan JAKOVČIĆ , Milan ZVER , Dubravka ŠUICA , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 50 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over ondersteuning van de toename van het aantal toiletten toegankelijk voor mensen met een beperking  
- P8_DCL(2016)0044 - Vervallen  
Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI  
Datum bekendmaking : 27-04-2016
Vervaldatum : 27-07-2016
Aantal ondertekenaars : 124 - 28-07-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen