Amjad BASHIR : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niet-fractiegebonden leden
 • 20-10-2014 / 22-01-2015 : Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie - Lid
 • 23-01-2015 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 28-01-2015 : United Kingdom Independence Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 29-01-2015 / 01-07-2019 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 01-07-2014 / 15-07-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 10-02-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie mensenrechten

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 05-11-2014 : Commissie buitenlandse zaken
 • 05-11-2014 / 13-11-2014 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 05-11-2014 / 22-01-2015 : Commissie internationale handel
 • 05-01-2015 / 22-01-2015 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 28-01-2015 / 18-01-2017 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 09-02-2015 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-05-2015 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Bosnië en Herzegovina, en Kosovo
 • 15-12-2015 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen in de Europese Unie  
- ITRE_AD(2018)615451 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen