Therese COMODINI CACHIA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 23-06-2017 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 23-06-2017 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie juridische zaken
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina
 • 14-07-2014 / 23-06-2017 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Commissie juridische zaken
 • 10-03-2017 / 23-06-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Palestina

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 14-07-2014 / 23-06-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 26-11-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie mensenrechten
 • 24-06-2016 / 23-06-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 19-01-2017 / 23-06-2017 : Subcommissie mensenrechten

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregelingen voor jongeren  
- CULT_AD(2017)603034 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG  
- CULT_AD(2017)592366 -  
-
CULT 
ADVIES inzake een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector  
- JURI_AD(2016)587490 -  
-
JURI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake internettoegang voor groei, concurrentievermogen en cohesie: Europese gigabitmaatschappij en 5G  
- CULT_AD(2017)595493 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk  
- JURI_AD(2017)592336 -  
-
JURI 
ADVIES inzake investeren in banen en groei – naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen: een evaluatie van het verslag uit hoofde van artikel 16, lid 3, van de GB-Verordening  
- CULT_AD(2016)582241 -  
-
CULT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden (A8-0141/2015 - Iuliu Winkler) EN  
 

The EU should not draw up a list of Conflict-Affected and High Risk Areas, but rather provide companies with the tools they need in a handbook.
I generally support the proposal for Regulation of the Commission towards more effective level of the EU supply chain for these minerals.
Like the rapporteur I welcome the accompanying measures foreseen in the accompanying communication to promote high levels of participation and hope that not only these measures can be implemented in parallel with the Regulation, but that Parliament will also be kept informed of their implementation.
I believe the SMEs should be put in a position to participate in the EU system if they want to be part of the avant-garde, but let’s not force them. I support the view that also in this respect the Commission is right to choose for the voluntary approach. With the right incentives and assistance, as foreseen in the accompanying measures, SMEs can be convinced to participate out of their free will and in line with their business logic.

Uniekader voor de verzameling, het beheer en het gebruik van gegevens in de visserijsector (A8-0150/2016 - Marco Affronte) EN  
 

. ‒ I agree that the Member States should determine the way they collect data, but in order to be able to combine data on a regional level in a meaningful way, minimum requirements for data quality, coverage and compatibility should be agreed by Member States, taking into account the fact that, in some regions, sea areas are managed jointly with third countries which have sovereignty or jurisdiction over waters in those regions.
Strengthening regional cooperation, in line with the regionalisation of the CFP, is one of the objectives and in that respect it is necessary to harmonise procedures for data collection, analysis and availability to end-users in the various marine regions. For the sake of simplification and rationalisation, and to avoid duplication of data collection, the information to be collected should be selected on the basis of its value, the demand for it and the impact analysing it could have.

Constitutionele, juridische en institutionele gevolgen van een gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid: door het Verdrag van Lissabon geboden mogelijkheden (A8-0042/2017 - Esteban González Pons, Michael Gahler) EN  
 

I agree that CSDP should be an effective, structured common policy that generates an added value, and not a mere sum of the national policies of the Member States or their lowest common denominator. Two thirds of EU citizens surveyed would like to see more EU engagement through Member States’ commitment in matters of security and defence policy. Member States should seek how to adopt the decision on common defence in accordance with their respective constitutional requirements. To support this, the report advocates the establishment of a standing ‘defence matters’ working group of members of the Commission, to be chaired by the VP/HR.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over versleuteling  
- P8_DCL(2016)0073 - Vervallen  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 56 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over de preventie van aardbevingen  
- P8_DCL(2016)0012 - Vervallen  
Enrico GASBARRA , Massimo PAOLUCCI , Therese COMODINI CACHIA , José Inácio FARIA , Benedek JÁVOR , Renata BRIANO , Patricija ŠULIN , Victor NEGRESCU , Salvatore CICU , Kostadinka KUNEVA , Nicola CAPUTO , Ivana MALETIĆ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomáš ZDECHOVSKÝ  
Datum bekendmaking : 24-02-2016
Vervaldatum : 24-05-2016
Aantal ondertekenaars : 104 - 25-05-2016
Schriftelijke verklaring over diabetes  
- P8_DCL(2016)0008 - Afgesloten met een meerderheid  
Nicola CAPUTO , Therese COMODINI CACHIA , Christel SCHALDEMOSE , Sirpa PIETIKÄINEN , Dame Glenis WILLMOTT , Marc TARABELLA , Simona BONAFÈ , Daciana Octavia SÂRBU , Bogdan Brunon WENTA , Nicola DANTI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Marisa MATIAS , Marlene MIZZI , Elena GENTILE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Enrico GASBARRA , Tibor SZANYI , Renato SORU , Luigi MORGANO , Theodoros ZAGORAKIS , Damiano ZOFFOLI , Ricardo SERRÃO SANTOS , Renata BRIANO , Carlos ZORRINHO , Isabella DE MONTE , Silvia COSTA , Brando BENIFEI  
Datum bekendmaking : 01-02-2016
Vervaldatum : 01-05-2016
Datum van aanneming : 02-05-2016
Ondertekenaars : P8_PV(2016)05-09(ANN02)
Aantal ondertekenaars : 405 - 02-05-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen