Liadh NÍ RIADA : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sinn Féin (Ierland)

Leden 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Begrotingscommissie
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie visserij
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Begrotingscommissie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie visserij

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake Europese duurzaamheidsmaatregelen  
- CULT_AD(2017)601004 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft  
- BUDG_AD(2017)597622 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2017  
- BUDG_AD(2017)595421 -  
-
BUDG 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen  
- CULT_AD(2019)628678 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) voor het begrotingsjaar 2017  
- CULT_AD(2019)628679 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)  
- BUDG_AD(2018)626908 -  
-
BUDG 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties 
Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

. – Denmark is a member of Eurojust but enjoys an opt-out from the Justice and Home Affairs pillar under Protocol 22 to the Treaties. Because of this, when the new Eurojust Regulation 2018/1727 enters into force on 12 December 2019, the country will be considered as a third country with respect to Eurojust.
The Danish authorities have expressed the wish to continue to take part in Eurojust, but waiting for the new Regulation to come into force before making a new agreement could risk an ‘operational gap’. This report endorses an agreement made under the current legal framework that will avoid this. I therefore voted in favour.

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

. – This file is an update on the existing regulation 883/2004, which deals with the coordination of social security systems across the EU. However, when workers or individuals move between Member States there are a complicated series of effects on social security systems which this regulation tries to deal with. For example, when someone is injured on holiday and gets medical treatment in another Member State, or when they move between Member States for work, paying insurance in several countries, and then become unemployed.
The outcome at Committee level was quite progressive, including better rules to protect workers at all levels. In general, respect has been maintained for the subsidiarity principle and the establishment of, and rules around, individual social security systems remain the competence of individual Member States, and some loopholes around social fraud have been closed.
Unfortunately negotiations with the Council and Commission reached an impasse. Rather than leaving things dangling, with this vote the Parliament reconfirmed its support for the text adopted in Plenary last November. I voted in favour.

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

. – I voted in favour of this report. Sinn Féin supported the Parliament’s position in the November 2018 vote and welcomes the agreed position between Parliament and Council after negotiations. Ambitious CO2 emissions reduction targets of new heavy-duty vehicles will be set for 2025 and for 2030, and a just transition towards zero-emission mobility is to be ensured, taking into account the social effects of the transition throughout the whole automotive value chain.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de sociale en solidaire economie  
- P8_DCL(2016)0124 - Vervallen  
Lynn BOYLAN , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Liadh NÍ RIADA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Matt CARTHY , Stelios KOULOGLOU , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Martina ANDERSON , Marina ALBIOL GUZMÁN , Estefanía TORRES MARTÍNEZ , Miguel URBÁN CRESPO  
Datum bekendmaking : 30-11-2016
Vervaldatum : 01-03-2017
Aantal ondertekenaars : 35 - 02-03-2017
Schriftelijke verklaring over Leonard Peltier  
- P8_DCL(2016)0113 - Vervallen  
Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Neoklis SYLIKIOTIS , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Takis HADJIGEORGIOU , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 29 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over het internationaal in kaart brengen van drijvende vuilnisbelten  
- P8_DCL(2016)0093 - Vervallen  
Alain CADEC , Angélique DELAHAYE , Ricardo SERRÃO SANTOS , Simona BONAFÈ , Marco AFFRONTE , Norica NICOLAI , Linnéa ENGSTRÖM , Remo SERNAGIOTTO , Werner KUHN , Liadh NÍ RIADA  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 86 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen