Bodil VALERO : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 18-12-2016 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid
 • 19-12-2016 / 01-07-2019 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Ondervoorzitter

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Miljöpartiet de gröna (Zweden)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie verzoekschriften
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie buitenlandse zaken
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 28-03-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)  
- LIBE_AD(2019)625581 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake de bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU  
- LIBE_AD(2016)576750 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens  
- LIBE_AD(2016)576870 -  
-
LIBE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds  
- AFET_AD(2018)628382 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko betreffende over de wijziging van de protocollen 1 en 4 bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds  
- AFET_AD(2018)628385 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties 
Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Conclusies en aanbevelingen van de Bijzondere Commissie terrorisme (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) SV  
 

Miljöpartiet de gröna ser behovet av en gemensam och effektiv strategi mot terrorism och radikalisering och välkomnar således Europaparlamentets arbete på området. Men vi menar att de rekommendationer som anges i rapporten bör vara nyanserade, rättssäkra och ta grund i skyddet av demokrati och medborgarnas grundläggande rättigheter. Betänkandet drar problematiska paralleller och slutsatser mellan migration och terrorism och diskriminerar därmed en stor grupp människor. Betänkandet innehåller även långtgående förslag om utvidgning av datainsamling och övervakning som inskränker medborgares integritet och rätt till privatliv. Även om betänkandet innehåller en del positiva rekommendationer till medlemsländerna om förebyggande arbete, som t.ex. striktare regler vad gäller tillgång till vapen och stärkta kontroller av penningtvätt, anser vi att betänkandet sammantaget har fel fokus när det gäller arbetet med att förebygga och motverka radikalisering som leder till våldsam extremism. Därför valde vi att rösta ner betänkandet i slutomröstningen.

Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank: verrekenings-en betalingssystemen (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) SV  
 

. – Förslaget innebär att Europeiska Centralbanken (ECB) får tillsynsbefogenheter över centrala motparter. Miljöpartiets ledamöter är tveksamma till att ge utökade befogenheter över clearingsystem för finansiella instrument till ECB, och därför röstade vi mot förslaget som helhet. Däremot stödde vi ändringsförslag 12 och 13 eftersom dessa skulle ha begränsat det mandat ECB får för tillsyn och infört tydligare bestämmelser för när ECB får agera gentemot centrala motparter, och skulle därmed – om de antagits – ha förbättrat förslaget.

Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger over Libië (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) SV  
 

. – Även om betänkandet innehåller värdefulla rekommendationer för att hjälpa Libyen i stabiliseringsprocessen kunde vi inte stödja det i vår slutgiltiga omröstning med tanke på migrationsfrågans centrala roll i relationen mellan EU och Libyen. Betänkandet innehåller dåliga skrivningar kring migration och ger stöd för det kritiserade samarbetet med den libyska kustbevakningen som har varit involverad i många brott mot mänskliga rättigheter. Vi ställer oss kritiska till EU:s politik i denna del, som inte överensstämmer med internationella människorättsstandarder, och leder till att migranter och flyktingar med våld tvingas återvända till samma förfärliga flyktingläger i Libyen som UNHCR och andra människorättsorganisationer försöker stänga ner. Vi vill att EU granskar sitt samarbete med Libyen när det gäller migration, prioriterar evakuering av flyktinglägren och skapar fler lagliga vägar för migranter och flyktingar till EU för att motverka människosmuggling.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen