• Momchil   NEKOV  

Momchil NEKOV : Schriftelijke stemverklaringen - 8e zittingsperiode 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis over het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië (A8-0192/2018 - Monica Macovei) BG  
 

Днес за пореден път на дневен ред е приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство. Днес за пореден път Европейският парламент изразява ясната позиция, че двете държави са изпълнили всички технически критерии за членство и са напълно готови за присъединяване. Въпреки многократните призиви отправени от Европейския парламент от 2011 г. насам, Съветът настойчиво продължава да ни блокира пътя. При все това, България е външна граница на Съюза. Това поставя под въпрос сигурността на всички европейски граждани.
Напоследък често говорим за двойни стандарти. Говорим и за Европа на две скорости. За съжаление истината е, че Европа отдавна си е на две скорости. Един от основополагащите принципи на ЕС – за свободното движение на хора, не важи за българските граждани. На моите съграждани не им се предлага и еднакво качество храни. Предложението за поетапното ни приемане в Шенген само с въздушните и морските ни граници може спокойно да се тълкува по същия начин – като поредния двоен стандарт.
Вместо да се бори срещу тези поредни двойни стандарти, прилагани към нашата страна и нейните граждани, българското правителство сметна, че европредседателството не е подходящ момент за отстояване на националните ни интереси. Това са отново пропуснати възможности за България.

Toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (A8-0097/2017 - Max Andersson) BG  
 

Предложението за директива поставя въпроса за достъпа на слепи хора и хора с нарушено зрение или увреждане, което ги възпрепятства да четат печатни материали, до културния, икономическия и социалния живот на равни начала с останалите. Страните по Маракешкия договор ще имат задължението да установят набор от задължителни ограничения и изключения от авторското право и сродните му права в полза на тази група, което представлява важна стъпка към премахване на тази форма дискриминация.
Поради тази причина дадох подкрепата си за предложението за директива.

Grensoverschrijdende uitwisseling van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (A8-0102/2017 - Max Andersson) BG  
 

Хартата на Европейския съюз забранява всички форми на дискриминация, в това число и дискриминацията основана на увреждане, което би могло да представлява пречка пред пълноценното участие в социалния и професионалния живот. В този смисъл Маракешкият договор представлява важна стъпка към преодоляването на тази несправедливост. Дадох подкрепата си за предложението за регламент, защото това ще позволи обмена на копия в достъпни формати между Съюза и трети държави, които са страни по договора.

In Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken (A8-0237/2017 - Kateřina Konečná) BG  
 

Околната среда и ефектите от човешката дейност върху нея са много сериозни. Затова и трябва сериозен подход към въпросите, свързани с нарушаването на баланса на веществата в атмосферата, каквото вещество е и озонът. Измененията на Монреалския протокол, с които се добавят флуоровъглеводородите (HFC) към списъка на веществата, регулирани с Протокола, и се изменят приложимите членове в Протокола по такъв начин, че добавянето на HFC към списъка да бъде отразено по съответния начин в текста на Протокола, са стъпка в правилната посока.
Флуоровъглеводородите са активни парникови газове с хилядократно по-голям потенциал за глобално затопляне спрямо въздействието на въглеродния диоксид. Поради това тяхната употреба трябва да бъде ограничена възможно най-скоро. Отчитайки важността на проблема, силно вярвам, че държавите членки следва да бъдат призовани да приключат процеса на ратифициране на изменението съгласно планирания график.

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (goedkeuring) (A8-0232/2017 - Elena Valenciano) BG  
 

Намирам за политически правилно решението за сключване на споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба. Поради тази причина дадох подкрепата си за това предложение.

De strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (A8-0230/2017 - Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar) BG  
 

Дадох подкрепата си за резолюцията, защото смятам, че това е първа стъпка към хармонизиране на наказателното право на ЕС, касаещо престъпленията срещу неговия бюджет, което неминуемо ще благоприятства европейските и българските граждани. След постигането на напредък по отношение на трансграничните измами с ДДС и създаването на правно основание за работата на европейския прокурор, приключването на преговорите по тази директива бележи нов прогрес за ЕС.

Begroting 2018 - Mandaat voor de trialoog (A8-0249/2017 - Siegfried Mureşan) BG  
 

Подкрепих резолюцията, защото вярвам, че програма Еразъм + е основна стратегическа инвестиция за младите хора в ЕС. В тази връзка смятам за недопустимо, че предложеното увеличение на средствата на стойност 200 милиона евро беше намалено от Съвета наполовина. Наред с това следва да гарантираме, че финансирането на новопредложения Европейски корпус за солидарност няма да бъде в ущърб на вече утвърдени програми в областта на образованието и младежта.

Ontwerpen van een ambitieuze industriële strategie van de EU als strategische prioriteit voor groei, banen en innovatie in Europa (RC-B8-0440/2017, B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017) BG  
 

Дадох подкрепата си за резолюцията, защото споделям виждането, че ЕС трябва да използва всички налични средства с цел модернизиране на промишлеността в рамките на ЕС, ако иска да постигне амбициозната цел до 2020 г. 20% от БВП на Съюза да се генерират от нея. Европейската промишленост е стратегически ресурс, който трябва да мобилизираме в максимална степен, за да бъдем по конкурентоспособни и да създаваме устойчиви работни места за европейските граждани.

Kaderovereenkomst tussen de EU en Kosovo inzake de algemene beginselen voor de deelname van Kosovo aan EU-programma's (A8-0207/2017 - Ulrike Lunacek) BG  
 

Аз дадох подкрепата си за рамковото споразумение между ЕС и Косово, защото смятам, че Западните Балкани е регион, който трябва пълноправно да участва в политиките на ЕС, свързани с мира, добросъседството и регионалната интеграция.
Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Косово е в сила от 1 април 2016 г. То дава възможност на Косово да участва в програми на Съюза в съответствие с ангажиментите, да приеме и прилага стандартите в областите, които са свързани със съответната програма, и постигнатия в това отношение напредък. С участието си в програмите на Съюза Косово ще затвърди своята европейска перспектива, а това ще спомогне за задълбочаване на двустранните отношения.
Рамковото споразумение ще играе важна роля за пътя на Косово към членство в ЕС, а това е важно както за самата държава, така и за Балканите и Европа като цяло.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/001 ES/Castilla y León winning van delfstoffen (A8-0248/2017 - Monika Vana) BG  
 

Подкрепих доклада на г-жа Вана за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на Испания. Помощта в размер на 1 002 264 евро ще помогне на 339 съкратени работници от пет предприятия, работещи в сектора на добив на каменни и лигнитни въглища, както и на 125 млади хора. Смятам, че е изключително важно да бъдем солидарни, особено що се отнася до малки населени места и обезлюдени райони, които страдат от високи нива на безработица.

De rol van visserijgerelateerd toerisme in de diversificatie van de visserij (A8-0221/2017 - Renata Briano) BG  
 

Намирам за притеснителна тенденцията, че независимо че някои крайбрежни риболовни региони са разположени в близост до туристически дестинации, те не успяват да постигнат подходящ икономически растеж, въпреки че секторите на рибарството и на туризма са съвместими. Същевременно с това риболовният туризъм може да допринесе за създаването на работни места, за насърчаването на социалното приобщаване, както и за подобряването на качеството на живот и за възстановяването на общности, които зависят от риболова, по-специално в области, където е налице недостиг на други икономически дейности.
Поради тези причини аз подкрепих този доклад и се присъединявам твърдо към призова Комисията да включи специален раздел в Европейския портал за малкия и средния бизнес, който да помага на предприемачите и рибарите да получават финансиране за дейности в областта на свързания с рибарството туризъм.

Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) BG  
 

Подкрепих предложението за директива, защото смятам, че това допълнително ще укрепи правата на работниците що се отнася до информираността и консултирането. Борбата с данъчните измами и укриването на данъци може да бъде подпомогната чрез публичното отчитане по държави. Един хармонизиран подход ще допринесе за преодоляване на редица нездравословни данъчни практики, които в крайна сметка са в ущърб на гражданите, МПС и най-вече – на европейския данъкоплатец.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017 om het overschot van het begrotingsjaar 2016 erin op te nemen (A8-0229/2017 - Jens Geier) BG  
 

Подкрепих проекта за коригиращ бюджет, защото смятам за притеснителен факта, че размерът на неусвоените средства възлиза на 4 889 милиона евро през 2016 г. Докладчикът правилно посочва необходимостта от бързо обработване на текущите и следващите проекти на коригиращи бюджети относно инициативата за младежка заетост и Европейския фонд за устойчиво развитие. Просперитетът на младите хора в ЕC трябва да бъде хоризонтален приоритет, солидно подплатен със стабилни финансови средства.

Een langere levensduur voor producten: voordelen voor consumenten en bedrijven (A8-0214/2017 - Pascal Durand) BG  
 

Консуматорското общество, в което Европа се е превърнала, е свързано с голям поток и циркулация на капитали, които обаче генерират и все по-голям набор от бързо излизащи от употреба или вече непредпочитани продукти. Аз подкрепих тази резолюция, защото силно вярвам, че чрез удължаване на жизнения цикъл на продуктите ще постигнем няколко цели, а именно по-добро използване на наличните ресурси, по-малко негативно отражение върху околната среда и по-добър поведенчески модел у потребителите.
Присъединявам се към призивите за повече информационни и законодателни инициативи относно повторната употреба на продукти. Смятам също така, че публичните политики на държавите членки трябва да подкрепят икономиката на споделянето с оглед на ползите, които тя осигурява при използването на излишните ресурси и капацитет, например в секторите на транспорта и жилищното настаняване. Отчитайки важността на проблема, аз подкрепих този доклад.

De humanitaire situatie in Jemen (RC-B8-0407/2017, B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017) BG  
 

Ситуацията в Йемен придобива невиждани мащаби. Близо 17 милиона души в страната са изпаднали в продоволствена криза, като близо 2,2 милиона деца страдат от остро недохранване. Последиците от това в краткосрочен и дългосрочен план за страната са катастрофални.
Присъединявам се към призивите в доклада относно действията на терористичните организации на територията на страната. Правителството на държавата трябва да заеме твърда позиция спрямо Даеш, защото рисковете от нейното вкореняване в страната са много големи. Смятам, че ЕС трябва да предложи стратегия за отношенията с Йемен и да се търсят канали как ситуацията може да бъде подобрена. Поради тези причини аз подкрепих тази резолюция.

Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen (A8-0208/2017 - Gerben-Jan Gerbrandy) BG  
 

Дадох подкрепата си за този доклад, защото вярвам, че Европейският съюз трябва да бъде водач в борбата с промените в климата. Моята страна е една от тези, които ще бъдат най-силно засегнати в контекста на действията на американския президент, и по-конкретно изваждането на страната му от Парижкото споразумение. Вярвам, че това е възможност за Европа да се утвърди като водещ търговски блок, способен на социално и икономически отговорна политика.

Bezwaar tegen Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 wat betreft de controlemaatregelen voor de hennepteelt en bepaalde betalingsvoorschriften (B8-0395/2017) BG  
 

Аз гласувах срещу това предложение за отхвърляне на делегирания регламент, защото смятам, че биологичното разнообразие трябва да бъде поддържано и Общата селскостопанска политика е един от силните паневропейски инструменти това да се случи.

De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (A8-0197/2017 - Constance Le Grip) BG  
 

Разликата в пенсиите между жените и мъжете представлява една от многото форми на дискриминация на базата на пола. За съжаление, трябва да констатираме, че дори в рамките на Европейския съюз все още съществуват разлики в заплащането на мъжете и на жените. Подкрепих доклада на г-жа Льо Грип, защото вярвам, че трябва да направим максималното, за да избегнем ситуациите на бедност и уязвимост, в които се намират жените с ниски пенсии.

Situatie in de Democratische Republiek Congo (RC-B8-0397/2017, B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017) BG  
 

За съжаление Демократична република Конго почти е станала синоним на непрекъснати цикли на конфликти и политически репресии. Преди около три месеца там бяха отвлечени и убити и експерти от ООН. Правителството на държавата трябва да започне да търси отговорност от тези, които са виновни за нарушаването на ситуацията с човешките права в региона. Вярвам, че Африканският съюз трябва да играе основна роля в търсенето на диалог между различните страни, като се подходи по начин, които съответства на нуждите и историческите развития в региона.

De betrokkenheid van de partners en de zichtbaarheid van de resultaten van de Europese structuur- en investeringsfondsen vergroten (A8-0201/2017 - Daniel Buda) BG  
 

Аз подкрепих този доклад, защото смятам, че той дава обективни оценки относно структурните и инвестиционни фондове. Политиката на сближаване играе изключително важна роля в запълването на разликите между различните региони в Европейския съюз. Тя помага за създаване на растеж и заетост в ЕС. Доклади показват, че тя се възприема положително от гражданите и има позитивен ефект върху местните общности.
Поради тази причина аз силно вярвам, че тази политика трябва да остане и да бъде поддържана. Кохезионната политика е отговорът и срещу тенденциите на влошаващ се имидж на ЕС сред гражданите и държавите членки като цяло. Трябва обаче да се изработят стратегии, които да дадат видимост на регионите. Има нужда от общностни стратегии, които да съчетават предимствата от различните програми, с цел подобряване на общото благосъстояние на регионите и постигане на стабилен ръст и просперитет в тях.