Momchil NEKOV : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bulgarian Socialist Party (Bulgarije)

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie cultuur en onderwijs

Plaatsvervanger 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met Wit-Rusland
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizië, EU-Oezbekistan en EU-Tadzjikistan, en voor de betrekkingen met Turkmenistan en Mongolië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 06-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt  
- AGRI_AD(2018)616687 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten  
- CULT_AD(2017)610824 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds  
- AGRI_AD(2015)560766 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218)  
- CULT_AD(2019)632063 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis over het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië (A8-0192/2018 - Monica Macovei) BG  
 

Днес за пореден път на дневен ред е приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство. Днес за пореден път Европейският парламент изразява ясната позиция, че двете държави са изпълнили всички технически критерии за членство и са напълно готови за присъединяване. Въпреки многократните призиви отправени от Европейския парламент от 2011 г. насам, Съветът настойчиво продължава да ни блокира пътя. При все това, България е външна граница на Съюза. Това поставя под въпрос сигурността на всички европейски граждани.
Напоследък често говорим за двойни стандарти. Говорим и за Европа на две скорости. За съжаление истината е, че Европа отдавна си е на две скорости. Един от основополагащите принципи на ЕС – за свободното движение на хора, не важи за българските граждани. На моите съграждани не им се предлага и еднакво качество храни. Предложението за поетапното ни приемане в Шенген само с въздушните и морските ни граници може спокойно да се тълкува по същия начин – като поредния двоен стандарт.
Вместо да се бори срещу тези поредни двойни стандарти, прилагани към нашата страна и нейните граждани, българското правителство сметна, че европредседателството не е подходящ момент за отстояване на националните ни интереси. Това са отново пропуснати възможности за България.

Toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (A8-0097/2017 - Max Andersson) BG  
 

Предложението за директива поставя въпроса за достъпа на слепи хора и хора с нарушено зрение или увреждане, което ги възпрепятства да четат печатни материали, до културния, икономическия и социалния живот на равни начала с останалите. Страните по Маракешкия договор ще имат задължението да установят набор от задължителни ограничения и изключения от авторското право и сродните му права в полза на тази група, което представлява важна стъпка към премахване на тази форма дискриминация.
Поради тази причина дадох подкрепата си за предложението за директива.

Grensoverschrijdende uitwisseling van exemplaren in toegankelijke vorm van bepaalde werken en ander beschermd materiaal ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben (A8-0102/2017 - Max Andersson) BG  
 

Хартата на Европейския съюз забранява всички форми на дискриминация, в това число и дискриминацията основана на увреждане, което би могло да представлява пречка пред пълноценното участие в социалния и професионалния живот. В този смисъл Маракешкият договор представлява важна стъпка към преодоляването на тази несправедливост. Дадох подкрепата си за предложението за регламент, защото това ще позволи обмена на копия в достъпни формати между Съюза и трети държави, които са страни по договора.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de hervorming op het gebied van hoger onderwijs in Belarus  
- P8_DCL(2016)0122 - Vervallen  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 74 - 22-02-2017
Schriftelijke verklaring over versleuteling  
- P8_DCL(2016)0073 - Vervallen  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 56 - 13-12-2016
Schriftelijke verklaring over het bereiken van volledige visumwederkerigheid met de Verenigde Staten  
- P8_DCL(2016)0058 - Vervallen  
Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Datum bekendmaking : 06-06-2016
Vervaldatum : 06-09-2016
Aantal ondertekenaars : 66 - 07-09-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen