Cora van NIEUWENHUIZEN : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 25-10-2017 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 25-10-2017 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Ondervoorzitter 

 • 16-10-2014 / 25-10-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met India

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met India
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 25-10-2017 : Enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking
 • 19-01-2017 / 25-10-2017 : Commissie economische en monetaire zaken

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-07-2014 / 25-10-2017 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2017 / 25-10-2017 : Commissie industrie, onderzoek en energie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten  
- A8-0131/2015 -  
-
ECON 

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt  
- ITRE_AD(2017)592363 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake Europese normen – tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1025/2012  
- ITRE_AD(2017)595594 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake ruimtevaartcapaciteiten voor de Europese veiligheid en defensie  
- ITRE_AD(2016)575369 -  
-
ITRE 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Corruptie en mensenrechten in derde landen (A8-0246/2017 - Petras Auštrevičius)  
 

De VVD is voorstander van een harde aanpak van corruptie in ontwikkelingslanden. De VVD is echter tegen het voorstel om bedrijven te verplichten tot country-to-country reporting . Dit zorgt voor administratieve rompslomp, remt economische groei en verstoort de concurrentieverhoudingen.

Sluiting van de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba (resolutie) (A8-0233/2017 - Elena Valenciano)  
 

De VVD is van mening dat de verwijzing naar de bestedingsnorm voor ontwikkelingssamenwerking (0,7 % van het bnp) niet thuishoort in de resolutie over de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba. De VVD steunt echter wel het uitgangspunt dat de Amerikaanse economische sancties tegen Cuba niet dienen te worden voortgezet, omdat activiteiten van Europese investeerders en bedrijven in Cuba hierdoor worden belemmerd. Derhalve heeft de VVD ingestemd met de resolutie over de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba.

Verjaringstermijnen bij verkeersongevallen (A8-0206/2017 - Pavel Svoboda)  
 

Alhoewel de VVD zich in principe kan vinden in de wens om enige harmonisatie op dit onderwerp tot stand te brengen, is het gedetailleerde en concrete voorstel in dit rapport te vergaand. De VVD-delegatie heeft zich derhalve onthouden.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Verklaringen