Pablo ECHENIQUE : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 01-07-2014 / 14-03-2015 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

  • 01-07-2014 / 14-03-2015 : PODEMOS (Spanje)

Leden 

  • 01-07-2014 / 10-03-2015 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 14-07-2014 / 14-03-2015 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 11-03-2015 / 14-03-2015 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Plaatsvervanger 

  • 01-07-2014 / 09-03-2015 : Begrotingscommissie
  • 14-07-2014 / 14-03-2015 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland
  • 10-03-2015 / 14-03-2015 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Europese Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)  
- ITRE_AD(2015)546749 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake een nieuwe EU-bosstrategie ten bate van de bossen en de houtsector  
- ITRE_AD(2015)544346 -  
-
ITRE 
ADVIES over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015  
- ITRE_AD(2014)537273 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen