Kostas CHRYSOGONOS : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid

National parties 

 • 01-07-2014 / 05-10-2018 : Coalition of the Radical Left (Griekenland)
 • 06-10-2018 / 01-07-2019 : Independent (Griekenland)

Ondervoorzitter 

 • 07-07-2014 / 24-02-2015 : Commissie ontwikkelingssamenwerking

Leden 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie juridische zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 25-02-2015 / 18-01-2017 : Commissie constitutionele zaken
 • 22-06-2016 / 09-09-2018 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Noord-Macedonië
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie juridische zaken

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 19-01-2017 / 20-11-2018 : Commissie constitutionele zaken
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)  
- JURI_AD(2018)628700 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie  
- JURI_AD(2018)621111 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019  
- LIBE_AD(2018)623736 -  
-
LIBE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF  
- JURI_AD(2019)630425 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF  
- LIBE_AD(2019)629629 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nauwere samenwerking  
- LIBE_AD(2019)631776 -  
-
LIBE 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EL  
 

Η έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης συμφωνίας συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Eurojust και του Βασιλείου της Δανίας αποτελεί ένα ακόμη βήμα καλύτερης συνεργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων κρατών μελών και πολιτών. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Europees Defensiefonds (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Θεωρώ απολύτως αναγκαία την ύπαρξη μηχανισμών που σχετίζονται με την άμυνα των ευρωπαϊκών κρατών, τα οποία συχνά έρχονται αντιμέτωπα με προκλητικές και επεκτατικές πολιτικές τρίτων κρατών, όπως —ιδίως— της Τουρκίας. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Europese grens- en kustwacht (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EL  
 

Ψηφίσαμε ως προς την έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που προέκυψαν από το προσφυγικό ζήτημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, καλούμαστε να συνεργαστούμε ώστε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε τις απαραίτητες λύσεις, κάτι που έχουν ανάγκη εκατομμύρια πολίτες. Γι’ αυτό και ψήφισα θετικά.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Antwoorden op vragen aan de ECB en op vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord aan de ECB, alsook op vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over maatschappelijk verantwoord ondernemen, in het bijzonder met betrekking tot investeringen in ontwikkelingslanden  
- P8_DCL(2016)0133 - Vervallen  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Datum bekendmaking : 12-12-2016
Vervaldatum : 12-03-2017
Aantal ondertekenaars : 103 - 13-03-2017
Schriftelijke verklaring over de bestrijding van cyberpesten en de verspreiding van wraakporno  
- P8_DCL(2016)0123 - Vervallen  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Datum bekendmaking : 21-11-2016
Vervaldatum : 21-02-2017
Aantal ondertekenaars : 73 - 22-02-2017
Schriftelijke verklaring over de eerbiediging van de mensenrechten en de religieuze rechten in Turkije  
- P8_DCL(2016)0101 - Vervallen  
Eva KAILI , Kostas CHRYSOGONOS , Sofia SAKORAFA , Maria SPYRAKI , Manolis KEFALOGIANNIS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Theodoros ZAGORAKIS , Demetris PAPADAKIS , Nikos ANDROULAKIS  
Datum bekendmaking : 12-09-2016
Vervaldatum : 12-12-2016
Aantal ondertekenaars : 35 - 13-12-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen