James NICHOLSON : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 13-10-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 14-10-2014 / 12-12-2016 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 16-01-2017 / 08-02-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 09-02-2017 / 04-07-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 05-07-2017 / 03-07-2018 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Ulster Unionist Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

 • 11-05-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
 • 14-07-2014 / 13-12-2016 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering
 • 14-12-2016 / 10-05-2017 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
 • 16-09-2014 / 18-01-2017 : Commissie regionale ontwikkeling
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen  
- A8-0046/2014 -  
-
ENVI 

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de aanbeveling aan de Raad over het voorgestelde onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen met Nieuw-Zeeland  
- AGRI_AD(2017)608081 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake een initiatief met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid  
- AGRI_AD(2017)595767 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad  
- AGRI_AD(2018)623916 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu  
- AGRI_AD(2018)623923 -  
-
AGRI 

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring inzake het Europees honingontbijtinitiatief en de wereldbijendag  
- P8_DCL(2016)0033 - Vervallen  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Datum bekendmaking : 11-04-2016
Vervaldatum : 11-07-2016
Aantal ondertekenaars : 224 - 12-07-2016
Schriftelijke verklaring over de toegang tot gehoorapparaten  
- P8_DCL(2015)0069 - Vervallen  
Renate SOMMER , Peter LIESE , Ádám KÓSA , Françoise GROSSETÊTE , Giovanni LA VIA , Dame Glenis WILLMOTT , Pavel POC , James NICHOLSON , Stefan ECK , Gesine MEISSNER  
Datum bekendmaking : 02-12-2015
Vervaldatum : 02-03-2016
Aantal ondertekenaars : 87 - 03-03-2016
Schriftelijke verklaring over e-gezondheidszorg  
- P8_DCL(2015)0012 - Vervallen  
Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , József NAGY , Theodor Dumitru STOLOJAN , Merja KYLLÖNEN , Younous OMARJEE , Enrico GASBARRA , Mercedes BRESSO , Diane JAMES , James NICHOLSON , Simona BONAFÈ , Caterina CHINNICI , Elena GENTILE , Daniele VIOTTI , Elisabetta GARDINI , Lorenzo CESA , Michel DANTIN , Bart STAES , Alain CADEC  
Datum bekendmaking : 25-03-2015
Vervaldatum : 25-06-2015
Aantal ondertekenaars : 68 - 07-07-2015

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen