David Robert BOWE : 5de zittingsperiode 

Fracties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-democraten - Lid

National parties 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tijdelijke Commissie menselijke genetica en andere nieuwe technologieën in de moderne geneeskunde
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Plaatsvervanger 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG - Delegatie van het Parlement in het Bemiddelingscomité  
- A5-0032/2001 -  
-
ENVI 
Verslag over de tenuitvoerlegging van richtlijn 96/59/EG betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid  
- A5-0379/2000 -  
-
ENVI 
Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbelei d  
- A5-0083/2000 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128