Glyn FORD : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 07-11-2004 : Labour Party (Verenigd Koninkrijk)
 • 08-11-2004 / 13-07-2009 : Labour and the Gibraltar Socialist Labour Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie internationale handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie internationale handel
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie verzoekschriften
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met het Koreaanse schiereiland

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen  
- INTA_AD(2009)416656 -  
-
INTA 
ADVIES over de mensenrechten en de democratieclausule in overeenkomsten van de Europese Unie  
- INTA_AD(2005)362600 -  
-
INTA 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de schadelijke gevolgen van de arresten van het Europese Hof van Justitie in onder meer de zaken Viking en Laval, die thans door racistische en xenofobe partijen worden aangegrepen om de rechten van werknemers in de gehele EU te ondermijnen  
- P6_DCL(2009)0015 - Vervallen  
Glyn FORD , Caroline LUCAS , Stephen HUGHES , Luisa MORGANTINI , Elisabeth SCHROEDTER  
Datum bekendmaking : 18-02-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 156 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over de moord op de mensenrechtenactivist Munir Said Thalib  
- P6_DCL(2007)0098 - Aangenomen  
Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES  
Datum bekendmaking : 12-11-2007
Vervaldatum : 13-03-2008
Datum van aanneming : 10-04-2008
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2008)0126
Aantal ondertekenaars : 412 - 12-03-2008
Schriftelijke verklaring over rassenhaat op internet  
- P6_DCL(2007)0042 - Vervallen  
Glyn FORD , Bernd POSSELT , Viktória MOHÁCSI , Claude MORAES , Feleknas UCA  
Datum bekendmaking : 23-04-2007
Vervaldatum : 06-09-2007
Aantal ondertekenaars : 120 - 05-09-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.