James (Jim) FITZSIMONS : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten - Lid

National parties 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Fianna Fáil Party (Ierland)

Leden 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Commissie verzoekschriften
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden en de Golfstaten
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie verzoekschriften
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden en de Golfstaten

Plaatsvervanger 

 • 21-07-1999 / 12-03-2000 : Economische en Monetaire Commissie
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Cyprus
 • 01-03-2000 / 14-01-2002 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers en houdende wijziging van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbelei d  
- A5-0071/2000 -  
-
ENVI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128