John FLACK : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 28-06-2017 / 01-07-2019 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

  • 28-06-2017 / 01-07-2019 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Leden 

  • 04-07-2017 / 13-09-2017 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Commissie regionale ontwikkeling
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

Plaatsvervanger 

  • 04-07-2017 / 05-07-2017 : Commissie verzoekschriften
  • 04-07-2017 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
  • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Commissie visserij

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie  
- PECH_AD(2018)619288 -  
-
PECH 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) EN  
 

John Flack MEP, on behalf of the UK Conservative delegation of the ECR Group.
The UK Conservative delegation of the ECR voted in favour of this report as it provides a valuable insight into the challenges and obstacles faced by internal EU border regions. Moreover, it highlights good practices and success stories as well as the importance of access to public services, and small-scale projects in bringing people together and generating new potential for local development.
Nonetheless, we would like to underline that we do oppose any recommendation of a ‘significantly increased budget’ for European Territorial Cooperation projects. The benefits of these projects require further assessment before such a recommendation could be justified. Furthermore, any suggestion that Member States should consider aligning their legal systems and any forced multilingual approach to administration would unnecessarily trample on the sovereignty of Member States to decide on these issues as they see fit.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen