Jacques COLOMBIER : 8e zittingsperiode 

Fracties 

  • 02-02-2018 / 01-07-2019 : Fractie Europa van Naties en Vrijheid - Lid

National parties 

  • 02-02-2018 / 11-06-2018 : Front national (Frankrijk)
  • 12-06-2018 / 01-07-2019 : Rassemblement national (Frankrijk)

Leden 

  • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije

Plaatsvervanger 

  • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Commissie internationale handel
  • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Servië
  • 08-06-2018 / 01-07-2019 : Begrotingscommissie

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) FR  
 

Vote pour: nous sommes bien évidemment en faveur des mobilisations de ce fonds, prévu pour prêter assistance après une catastrophe naturelle.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (C8-0181/2018) FR  
 

Vote pour: il s’agit ici d’une procédure budgétaire de routine, visant à autoriser officiellement la mobilisation de ce fonds en allouant la somme nécessaire à la ligne budgétaire correspondante.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - aanvraag EGF/2018/000 TA 2018 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) FR  
 

Vote pour: le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) est un fonds destiné à faciliter la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés en raison de modifications majeures de la structure du commerce mondial.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen