Christophe HANSEN : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie economische en monetaire zaken 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 

Contact