Johannes BLOKLAND : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 25-07-2004 : Fractie Onafhankelijkheid/Democratie - Lid van het bureau
 • 26-07-2004 / 12-02-2007 : Fractie Onafhankelijkheid/Democratie - Penningmeester
 • 13-02-2007 / 29-01-2008 : Fractie Onafhankelijkheid/Democratie - Voorzitter van het bureau
 • 30-01-2008 / 08-05-2008 : Fractie Onafhankelijkheid/Democratie - Penningmeester
 • 09-05-2008 / 13-07-2009 : Fractie Onafhankelijkheid/Democratie - Voorzitter van het bureau

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti (Nederland)

Ondervoorzitter 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Leden 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-09-2004 / 14-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan, en voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Armenië, EU-Azerbeidzjan en EU-Georgië
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Tijdelijke Commissie klimaatverandering

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 13-09-2004 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 18-11-2004 / 12-12-2006 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie vervoer en toerisme
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie vervoer en toerisme

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen  
- TRAN_AD(2009)416565 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie  
- TRAN_AD(2008)402847 -  
-
TRAN 
ADVIES inzake de transatlantische betrekkingen  
- LIBE_AD(2006)360352 -  
-
LIBE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het stimuleren van elektrische auto's  
- P6_DCL(2009)0019 - Vervallen  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Datum bekendmaking : 18-02-2009
Vervaldatum : 07-05-2009
Aantal ondertekenaars : 44 - 08-05-2009
Schriftelijke verklaring over de mogelijkheid om het streefcijfer van 10% voor biobrandstoffen te laten gelden voor duurzame energiebronnen  
- P6_DCL(2008)0055 - Vervallen  
Hanne DAHL , Carl SCHLYTER , Johannes BLOKLAND  
Datum bekendmaking : 16-06-2008
Vervaldatum : 23-10-2008
Aantal ondertekenaars : 35 - 23-10-2008
Schriftelijke verklaring over de oproep aan de Verenigde Naties voor een internationaal verdrag voor een totaal verbod op abortus en euthanasie  
- P6_DCL(2005)0012 - Vervallen  
Maciej Marian GIERTYCH , Johannes BLOKLAND , Kathy SINNOTT , Patrick LOUIS  
Datum bekendmaking : 07-03-2005
Vervaldatum : 07-06-2005
Aantal ondertekenaars : 33 - 07-06-2005

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.