Geert BOURGEOIS : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020)  
 

De N-VA-delegatie kan deze resolutie niet steunen. Zij deelt de bezorgdheid over de klimaatverandering en steunt de transitie naar duurzame energie. Deze transitie dient volgens haar echter haalbaar en realistisch te zijn. De N-VA-delegatie vindt de onmiddellijke stopzetting van de aanleg van infrastructuur voor fossiele brandstoffen, waaronder gas, niet realistisch. De resolutie miskent zo de overbruggingsrol die gas speelt in de transitie naar duurzame energie. Bovendien negeert de resolutie de strategische rol van gasnetwerken voor de energiebevoorrading en-diversificatie van de Unie, in het bijzonder voor de lidstaten in Centraal- en Oost-Europa. De N-VA-delegatie verkiest de aanpak van de Europese Commissie, die een evenwichtige lijst met een beperkt aantal projecten voor gasinfrastructuur voorstelt na een transparant en open proces. Daarbij verwelkomt zij in het bijzonder de inclusie van projecten van belang voor Vlaanderen op die lijst van de Commissie, zoals Brabo II en Brabo III. Zij benadrukt ten slotte het belang van de realisatie van de Energie-unie met een sterker uitgebouwd Europees energienetwerk.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020)  
 

Lood is een gevaarlijke stof, daarover is iedereen het eens. Dankzij een vrijwillig akkoord is lood in pvc sinds 2015 uitgefaseerd in de EU. De Commissie wil dit nu wettelijk verankeren zodat loodvrij pvc ook de norm wordt voor invoer uit derde landen. Tegelijk biedt het Commissievoorstel zuurstof aan de kringloopeconomie door veilige recyclage van oud pvc tijdelijk mogelijk te houden. 24 lidstaten steunen het voorstel.
Ook de N-VA steunt het Commissievoorstel (en niet het parlementair bezwaar) om volgende redenen: aangezien lood vastgebonden zit in de kunststofmatrix (net zoals in kristalglas overigens), kan oud pvc op een veilige manier worden gerecycleerd tot bijvoorbeeld nieuwe raamprofielen of rioolbuizen. Vlaamse beste praktijken tonen dit aan. Door jaarlijks meer dan 2 miljoen ramen te recycleren, bespaart men CO2 én grondstof. De Vlaamse sector hanteert daarbij al een “closed loop”-systeem en zet tegelijk volop in op innovatie zoals chemische recyclage om lood in de toekomst ook uit het gerecycleerd materiaal te halen.
Het veto van het Parlement leidt tot verbanding of storting van oud pvc met een verhóógd risico voor mens en milieu. Bovendien benadeelt het veto goedwerkende Europese recyclagesectoren, zonder strengere eisen te stellen voor invoer. Resultaat: groene dromers blokkeren circulaire doeners.

Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten (B9-0094/2020)  
 

De N-VA delegatie stemde voor deze resolutie over geautomatiseerde besluitvorming. Zij is tevreden dat de resolutie benadrukt dat artificiële intelligentie grote kansen biedt en voordelen oplevert voor maatschappij en burger. Tegelijk brengt AI inderdaad ook complexe uitdagingen met zich mee, en moet worden nagedacht over hoe de bescherming van consumenten steeds te vrijwaren. De resolutie roept dan ook terecht op om na te gaan of de huidige Europese consumentenregels hiertoe volstaan, dan wel of eventuele aanpassingen wenselijk zijn. Cruciaal voor N-VA is evenwel dat deze analyse grondig gebeurt en de principes van betere regelgeving worden gerespecteerd, wat ook betekent dat de EU afziet van overdreven regeldrift. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling vragen om stimulans. N-VA hoedt zich dan ook voor het beknotten (via Europese regelgeving) van technologische vooruitgang.

Standpunt van het Europees Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020)  
 

De N-VA-delegatie onthield zich bij de stemming over de resolutie over de conferentie over de toekomst van Europa.
N-VA gelooft dat een conferentie nuttig kan zijn, maar de EU is een representatieve democratie: inspraak, betrokkenheid en dergelijke zijn goed, maar politici moeten verantwoordelijkheid nemen en beslissen.
De resolutie doet evenwel al voorafnames. Ze gaat uit van een centralistische overtuiging en lijkt eenzijdig het pad van “meer Europa” te willen bewandelen. N-VA benadrukt dat de oefening – in lijn met het subsidiariteitsbeginsel – in twee richtingen moet worden gemaakt. Waar de EU een meerwaarde kan zijn, mag verdere Europese integratie geen taboe zijn. Is dit niet het geval, dan is het aan de lid- en deelstaatdemocratieën om beleid te voeren. Zo moeten we enerzijds werk maken van een sterkere rol voor de EU in de wereld, een verdieping van de interne markt, een bankenunie en een kapitaalmarkt, en een echte grenscontrole en streng migratie- en asielbeleid. Anderzijds horen beslissingen over minimumloon, werkloosheidsverzekering (de EU moet jobs creëren i.p.v. werklozen te vergoeden) en fiscale tarieven thuis bij de lidstaten. Heeft de conferentie slechts oor voor één vooraf bepaald discours, dan dreigt het draagvlak voor de Unie (verder) te worden ondergraven.

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė)  
 

De N-VA is tevreden dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) ook zal kunnen worden ingezet om bedrijven bij te staan die zwaar getroffen worden door een harde brexit. Europese solidariteit is absoluut noodzakelijk, want de nationale regeringen kunnen zulke zware sociaal-economische schokken niet alleen opvangen. Vlaanderen, bijvoorbeeld, verliest 2,6 % van zijn bnp bij een harde brexit en nog altijd 1,8% bij een akkoord.
Wel vindt de N-VA dat de lat veel te hoog ligt met de voorwaarde dat het om minimum 500 ontslagen werknemers gaat. In Vlaanderen, bijvoorbeeld, heeft 97 % van de kmo's minder dan 50 werknemers. De kmo's staan in voor een zeer groot deel van de uitvoer. Verder stelt de N-VA voor om binnen het kader van het EFG ook rekening te houden met de mate waarin een bedrijf afhankelijk is van de export. Tot slot zal de N-VA ook blijven ijveren voor een nieuw en specifiek brexit-transitiefonds dat de meest getroffen (deel)staten ondersteunt.

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019: Vermindering van vastleggings- en betalingskredieten volgens bijgewerkte uitgavenbehoeften en een actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) (A9-0012/2019 - John Howarth)  
 

N-VA is voorstander van een tijdige actualisering van de begroting wanneer alle cijfers daarvoor beschikbaar zijn. Dat is een kwestie van deugdelijk bestuur. Het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2019 (OGB nr. 4/2019) bevat een hele reeks aanpassingen die gerechtvaardigd zijn. Desalniettemin heeft het Parlement OGB nr. 4/2019, op voorstel van de rapporteur, ernstig geamendeerd. Er is immers het vermoeden dat OGB nr. 4/2019 onderdeel uitmaakt van een zijdelingse afspraak tussen de Commissie en de Raad, een afspraak waar het Parlement niet bij betrokken was.
N-VA sluit zich aan bij het standpunt van de rapporteur en heeft dus voor de wijzigingen gestemd. N-VA hoopt dat de komende onderhandelingen met de Raad meer duidelijkheid zullen scheppen.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019)  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de verlenging van de vergunning voor de betrokken ggo’s niet, om volgende redenen: de goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De risicobeoordeling van EFSA speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en op feiten gebaseerd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder het Vlaams Instituut voor Biotechnologie te Gent, is toonaangevend op het gebied van dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, wordt het signaal afgegeven dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet worden ingekaderd in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde soja A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019)  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de verlenging van de vergunning voor de betrokken ggo’s niet, om volgende redenen: de goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De risicobeoordeling van EFSA speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en op feiten gebaseerd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder het Vlaams Instituut voor Biotechnologie te Gent, is toonaangevend op het gebied van dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, wordt het signaal afgegeven dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet worden ingekaderd in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 en genetisch gemodificeerde mais die twee, drie of vier van de transformatiestappen MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 en DAS-40278-9 combineert (B9-0106/2019)  
 

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de verlenging van de vergunning voor de betrokken ggo’s niet, om volgende redenen: de goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De risicobeoordeling van EFSA speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en op feiten gebaseerd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder het Vlaams Instituut voor Biotechnologie te Gent, is toonaangevend op het gebied van dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, wordt het signaal afgegeven dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet worden ingekaderd in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019)  
 

Deze resolutie herhaalt het standpunt van het vorige Europees Parlement om meer dan 1300 miljard euro uit te geven in de periode 2021-2027. Dat is bijna 200 miljard euro meer dan wat de Europese Commissie vraagt.
Uiteraard stemmen de N-VA-leden van het Europees Parlement in met de vraag naar meer budgettaire ruimte op het gebied van veiligheid en migratie (zoals de uitbreiding van Frontex). Ook zou het volgens hen een goede zaak zijn als EU-projecten als Erasmus+ en Horizon Europa (het Europees onderzoeksprogramma) bijkomende middelen zouden ontvangen. Verder onderschrijft N-VA voluit het belang van Europese actie op het gebied van milieu, biodiversiteit en klimaat. Wij pleiten er evenwel voor om de actieradius van het op te richten fonds voor een rechtvaardige transitie voldoende breed te houden, zodat ook innovatie aan bod kan komen. Zo biedt waterstof bijvoorbeeld een echte kans voor decarbonisatie.
N-VA ijvert voor een strategische inzet op de uitdagingen van de toekomst en de sectoren die grote Europese toegevoegde waarde creëren, zoals economie, innovatie, migratiebeheer, veiligheid en defensie. N-VA wil dat de EU inzet op een verschuiving naar een meer toekomstgericht beleid.
Voor N-VA is deze tekst ontoereikend. De N-VA-leden van het Europees Parlement hebben dan ook tegen deze resolutie gestemd.

Contact