Michel ROCARD : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 31-01-2009 : Parti socialiste (Frankrijk)

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Subcommissie veiligheid en defensie

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie juridische zaken
 • 15-09-2004 / 24-01-2007 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie juridische zaken
 • 31-01-2007 / 31-01-2009 : Commissie juridische zaken
 • 14-03-2007 / 31-01-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de stand van zaken in de betrekkingen EU-Afrika  
- AFET_AD(2007)386526 -  
-
AFET 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot aanvaarding, namens de Europese Gemeenschap, van het protocol tot wijziging van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS), ondertekend te Genève op 6 december 2005  
- JURI_AD(2007)390411 -  
-
JURI 
ADVIES over: Tijd voor een hogere versnelling – Het tot stand brengen van een nieuw partnerschap voor het ondernemerschap en voor groei  
- JURI_AD(2006)378643 -  
-
JURI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het gebruik van open source software  
- P6_DCL(2008)0046 - Vervallen  
Jean Louis COTTIGNY , Pierre PRIBETICH , Michel ROCARD , Bronisław GEREMEK , Daniel COHN-BENDIT  
Datum bekendmaking : 19-05-2008
Vervaldatum : 25-09-2008
Aantal ondertekenaars : 154 - 25-09-2008
Schriftelijke verklaring over het besluit dat de Europese Raad in december 2004 neemt over het openen van onderhandelingen met Turkije  
- P6_DCL(2004)0040 - Vervallen  
Emma BONINO , Daniel COHN-BENDIT , Bronisław GEREMEK , João de Deus PINHEIRO , Michel ROCARD  
Datum bekendmaking : 13-10-2004
Vervaldatum : 13-01-2005
Aantal ondertekenaars : 162 - 13-01-2005

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.