Miroslav ČÍŽ : Schriftelijke stemverklaringen 

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

Súhlasil som s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom. Ide o najmodernejšiu a najambicióznejšiu obchodnú dohodu Únie s rozvojovou krajinou. Je pravda, že sa ozývali aj hlasy proti tejto dohode a bola aj snaha zastaviť jej schválenie. Kritickým bodom boli hlavne problémy s dodržiavaním ľudských práv vo Vietname. Vo vzťahu k Vietnamu by sme ale tiež mali vziať do úvahy to, že sme sa k nim nie vždy správali korektne. Niečo o tom musia vedieť naši francúzski priatelia. Vo všeobecnosti si myslím, že pozitíva tejto dohody zásadne prevažujú negatíva a Vietnam si zaslúži mať s nami podpísanú túto obchodnú dohodu vďaka ktorej sa postupne v priebehu nadchádzajúcich desiatich rokov odstránia takmer všetky clá medzi EÚ a Vietnamom. Aj v oblastiach, za ktoré bol Vietnam kritizovaný, ako napríklad podmienky pracovníkov či právo na zhromažďovanie sa, už bol vo Vietname dosiahnutý pokrok. Navyše táto dohoda obsahuje aj silné a záväzné ustanovenia týkajúce sa ochrany klímy, pracovných podmienok aj ľudských práv, vďaka ktorým sa sprísnia normy a pravidlá v tejto oblasti, čo Vietnam priblíži k štandardom Európskej únie.

Sluiting vrijhandelsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

Súhlasil som s dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom. Ide o najmodernejšiu a najambicióznejšiu obchodnú dohodu Únie s rozvojovou krajinou. Je pravda, že sa ozývali aj hlasy proti tejto dohode a bola aj snaha zastaviť jej schválenie. Kritickým bodom boli hlavne problémy s dodržiavaním ľudských práv vo Vietname. Vo vzťahu k Vietnamu by sme ale tiež mali vziať do úvahy to, že sme sa k nim nie vždy správali korektne. Niečo o tom musia vedieť naši francúzski priatelia. Vo všeobecnosti si myslím, že pozitíva tejto dohody zásadne prevažujú negatíva a Vietnam si zaslúži mať s nami podpísanú túto obchodnú dohodu vďaka ktorej sa postupne v priebehu nadchádzajúcich desiatich rokov odstránia takmer všetky clá medzi EÚ a Vietnamom. Aj v oblastiach, za ktoré bol Vietnam kritizovaný, ako napríklad podmienky pracovníkov či právo na zhromažďovanie sa, už bol vo Vietname dosiahnutý pokrok. Navyše táto dohoda obsahuje aj silné a záväzné ustanovenia týkajúce sa ochrany klímy, pracovných podmienok aj ľudských práv, vďaka ktorým sa sprísnia normy a pravidlá v tejto oblasti, čo Vietnam priblíži k štandardom Európskej únie.

Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom je úzko prepojená s dohodou o voľnom obchode, takže je pochopiteľné, že aj moje dôvody pre súhlas s touto dohodou boli obdobné. Jej výhodami sú zabezpečenie vysokej úrovne ochrany investícií a právnej istoty, ako aj transparentnosti a zodpovednosti. Investorom z EÚ vo Vietname zaručí spravodlivé a nestranné zaobchádzanie, čo predstavuje vyšší štandard ochrany, než poskytuje vnútroštátna prax. Na jej základe by mal byť tiež vytvorený systém riešenia sporov medzi podnikmi a štátom založený na nezávislých sudcoch.

Investeringsbeschermingsovereenkomst EU - Vietnam (resolutie) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) SK  
 

Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Vietnamom je úzko prepojená s dohodou o voľnom obchode, takže je pochopiteľné, že aj moje dôvody pre súhlas s touto dohodou boli obdobné. Jej výhodami sú zabezpečenie vysokej úrovne ochrany investícií a právnej istoty, ako aj transparentnosti a zodpovednosti. Investorom z EÚ vo Vietname zaručí spravodlivé a nestranné zaobchádzanie, čo predstavuje vyšší štandard ochrany, než poskytuje vnútroštátna prax. Na jej základe by mal byť tiež vytvorený systém riešenia sporov medzi podnikmi a štátom založený na nezávislých sudcoch.

Bezwaar op grond van artikel 111 van het Reglement: Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (B9-0091/2020) SK  
 

Podporil som 4. zoznam Projektov spoločného záujmu (PCI) a odmietol výhradu EP. Vo všeobecnosti obsahuje 4. zoznam PCI celkovo výrazne menej plynárenských a ropných projektov. Jeho neschválenie by malo negatívne dosahy aj pre Slovensko, keďže SR má v uvedenom zozname viaceré dôležité projekty, jednak zamerané na dosahovanie cieľov SR i EÚ pre oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti i dekarbonizácie hospodárstva, ale aj projekty v sektore elektroenergetiky, ktoré sú kľúčové pre integráciu trhov a zvýšenie spoľahlivosti slovenskej prenosovej sústavy.

Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: lood en loodverbindingen (B9-0089/2020) SK  
 

Súhlasil som s námietkou EP voči návrhu nariadenia EK, ktorý by umožnil zachovanie určitého množstva olova v recyklovanom PVC, keďže mám za to, že akékoľvek zhodnocovanie odpadového PVC by nemalo viesť k prenosu zlúčenín olova do novej generácie výrobkov. Treba mať na pamäti, že olovo je toxická látka, ktorá môže vážne ovplyvniť zdravie, vrátane nezvratných neurologických poškodení, a to aj pri nízkych dávkach. Navyše je tiež škodlivé pre životné prostredie a je veľmi jedovaté pre vodné organizmy.

Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: waarborging van consumentenbescherming en vrij verkeer van goederen en diensten (B9-0094/2020) SK  
 

Schválením predmetného uznesenia parlament vyzval na prijatie prísnejších opatrení na ochranu spotrebiteľov využívajúcich systémy automatizovaného rozhodovania a umelej inteligencie. Reagujeme ním na výzvy v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré súvisia s rozvojom a čoraz intenzívnejším využívaním umelej inteligencie a automatizovaných rozhodovacích procesov. Potenciál automatizovaného rozhodovania pri poskytovaní inovatívnych a vylepšených služieb, vrátane nových digitálnych služieb, je veľký a môže spotrebiteľom priniesť výhody. Pred jeho využitím by však mali byť riadne informovaní o spôsobe ich fungovania. Považujem tiež za dôležité, aby boli spotrebitelia poučení aj o možnostiach, ako sa spojiť s človekom, ktorý môže do činnosti daného systému zasiahnuť, ako aj o tom ako skontrolovať alebo opraviť systémom prijaté rozhodnutie. Pokiaľ ide o rozhodnutia v oblasti odborných služieb, napríklad zdravotníckych, právnických, účtovníckych či bankových, požadujeme, aby konečnú zodpovednosť vždy niesol človek.

Voorgesteld mandaat voor onderhandelingen over een nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (B9-0098/2020) SK  
 

Súhlasil som s týmto uznesením, ktoré je prvou reakciou EP na návrh mandátu EK na rokovania o usporiadaní budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Požadujeme v ňom, aby základom budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva boli pevné záväzky a dynamické zosúlaďovanie britských pravidiel a pravidiel EÚ, ktoré zaručia rovnaké podmienky a spravodlivú súťaž. Je potrebné, aby budúca asociačná dohoda viedla k čo najhlbšiemu partnerstvu EÚ so Spojeným kráľovstvom nad rámec čisto obchodných vzťahov, UK však nemôže očakávať rovnaké výhody ako majú členské štáty EÚ. Samozrejme je nevyhnutné, aby bola zachovaná integrita jednotného trhu a colnej únie.

Europese Centrale Bank - jaarverslag 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) SK  
 

V tomto uznesení Európsky parlament zdôrazňuje, že udržateľný rast a cenovú stabilitu nemožno dosiahnuť len menovou politikou, ale potrebné sú aj podporné fiškálne politiky a sociálne vyvážené štrukturálne reformy zamerané na zvyšovanie produktivity. EP vyzýva ECB, aby pokračovala v prípravných prácach na zabezpečení stability finančných trhov EÚ v prípade akýchkoľvek nepredvídaných udalostí a negatívnych dôsledkov, najmä v súvislosti s vystúpením UK z EÚ. Ďalej od ECB požaduje, aby jej politiky lepšie odrážali environmentálne a klimatické ciele EÚ a aby zintenzívnila monitorovanie kryptoaktív a zvýšených rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti a boja proti praniu špinavých peňazí.

De illegale handel in gezelschapsdieren in de EU (B9-0088/2020) SK  
 

Nelegálne obchodovanie s domácimi zvieratami je po drogách a zbraniach jedným z najvýznamnejších zdrojov príjmov z organizovaného zločinu v Európe. Milióny eur ktoré idú priamo do rúk bezohľadných pašerákov zvierat, je spôsobený utrpením a vykorisťovaním domácich zvierat a chýbajúcimi európskymi právnymi predpismi. Potrebujeme pravidlá zamerané na zastavenie nezákonného obchodovania s domácimi zvieratami - jednak by to zabránilo utrpeniu zvierat a bolo by to prospešné aj pre ochranu zdravia verejnosti, keďže by sa zabránilo šíreniu rôznych chorôb.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  11G154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T05137
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadres 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G154
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: