Carmen FRAGA ESTÉVEZ : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Spanje)

Voorzitter 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie visserij

Leden 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Commissie visserij
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 16-09-2009 / 18-10-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Commissie internationale handel
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie visserij

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 16-09-2009 / 11-10-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds  
- PECH_AD(2010)445638 -  
-
PECH 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III – Commissie  
- PECH_AD(2009)423844 -  
-
PECH 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving gericht op het behoud van de biodiversiteit  
- PECH_AD(2010)438457 -  
-
PECH 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen