Marie-Arlette CARLOTTI : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië)
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie buitenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie buitenlandse zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb (inclusief Libië)

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven  
- DEVE_AD(2007)386728 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol tot vaststelling van vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de regering van de Democratische Republiek São Tomé en Príncipe inzake de visserij voor de kust van São Tomé en Príncipe, voor de periode van 1 juni 2005 tot en met 31 mei 2006  
- DEVE_AD(2006)369871 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013  
- DEVE_AD(2005)355416 -  
-
DEVE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het feit dat het zes jaar geleden is dat Ingrid Bétancourt ontvoerd is door de FARC  
- P6_DCL(2008)0020 - Vervallen  
Patrick GAUBERT , Baroness Sarah LUDFORD , Marielle de SARNEZ , Harlem DÉSIR , Marie-Arlette CARLOTTI  
Datum bekendmaking : 10-03-2008
Vervaldatum : 19-06-2008
Aantal ondertekenaars : 188 - 19-06-2008
Schriftelijke verklaring over conflictdiamanten en het Kimberley-proces  
- P6_DCL(2007)0021 - Vervallen  
Alyn SMITH , Karin RESETARITS , Luisa MORGANTINI , Marie-Arlette CARLOTTI , Anna ZÁBORSKÁ  
Datum bekendmaking : 26-02-2007
Vervaldatum : 29-05-2007
Aantal ondertekenaars : 60 - 29-05-2007
Schriftelijke verklaring over de bevoorrading van de erkende liefdadigheidsinstellingen voor de uitvoering van het Europees voedselhulpprogramma voor de armste medeburgers  
- P6_DCL(2005)0075 - Aangenomen  
Marie-Arlette CARLOTTI , Philippe BUSQUIN , Joseph DAUL , Mario MAURO , Bogusław SONIK  
Datum bekendmaking : 12-12-2005
Vervaldatum : 27-03-2006
Datum van aanneming : 04-04-2006
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P6_TA(2006)0125
Aantal ondertekenaars : 391 - 27-03-2006

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.