Herbert BÖSCH : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Oostenrijk)

Voorzitter 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie begrotingscontrole

Ondervoorzitter 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie begrotingscontrole
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie begrotingscontrole

Leden 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Commissie begrotingscontrole
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Begrotingscommissie
 • 27-09-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Oekraïne
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 23-05-2007 / 26-09-2007 : Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de tussentijdse herziening van het financieel kader 2007-2013  
- CONT_AD(2009)416289 -  
-
CONT 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van de Raad houdende voorschriften voor een vrijwillige modulatie van de rechtstreekse betalingen waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers voorziet, en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2005  
- BUDG_AD(2006)378594 -  
-
BUDG 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft bepaalde maatregelen ter vereenvoudiging van de BTW-heffing en ter bestrijding van belastingfraude en –ontwijking, en tot intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingen  
- CONT_AD(2006)371852 -  
-
CONT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de mensenverachtende ontslagpraktijken van het Zwitserse concern Novartis  
- P6_DCL(2008)0021 - Vervallen  
Herbert BÖSCH , Harald ETTL , Stephen HUGHES , André BRIE , Othmar KARAS  
Datum bekendmaking : 10-03-2008
Vervaldatum : 19-06-2008
Aantal ondertekenaars : 85 - 19-06-2008

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.