Johannes VOGGENHUBER : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Die Grünen - Die Grüne Alternative (Oostenrijk)

Ondervoorzitter 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie constitutionele zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie constitutionele zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie constitutionele zaken

Leden 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Commissie constitutionele zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met de Raad van het Palestijnse Zelfbestuur

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de nieuwe rol en verantwoordelijkheden van het Parlement bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon  
- LIBE_AD(2008)406164 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake de beoordeling van Euratom – 50 jaar Europees nucleair beleid  
- AFCO_AD(2007)384564 -  
-
AFCO 
ADVIES inzake de beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013  
- AFCO_AD(2005)350118 -  
-
AFCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.