Giles CHICHESTER : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 05-07-2011 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 06-07-2011 / 30-01-2012 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid van het bureau
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Verenigd Koninkrijk)

Ondervoorzitter 

 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Europees Parlement

Ondervoorzitter 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Commissie verzoekschriften
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Bureau van het Europees Parlement
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie industrie, onderzoek en energie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie verzoekschriften

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Commissie verzoekschriften
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de plaats van de zetels van de instellingen van de Europese Unie  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
ADVIES inzake innovatie voor duurzame groei: een bio-economie voor Europa  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake meer voordelen door EU-milieumaatregelen: vertrouwen kweken door de kennis en de reactiecapaciteit te verbeteren  
- PETI_AD(2012)496666 -  
-
PETI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 
ADVIES over een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Verklaringen betreffende de aanwezigheid van leden, als gevolg van een uitnodiging, op door derden georganiseerde evenementen