Jan ANDERSSON : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement - Lid

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zweden)

Voorzitter 

 • 24-05-2005 / 14-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Ondervoorzitter 

 • 22-07-2004 / 23-05-2005 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Leden 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 24-05-2005 / 15-01-2007 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Conferentie van commissievoorzitters
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie economische en monetaire zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie economische en monetaire zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES Kwijting 2007, Algemene begroting van de EU, afdeling III, Commissie  
- EMPL_AD(2009)415269 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, wat bepaalde inkomstengenererende projecten betreft  
- EMPL_AD(2008)414260 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake de nieuwe rol en verantwoordelijkheden van het Parlement bij de tenuitvoerlegging van het Verdrag van Lissabon  
- EMPL_AD(2008)404795 -  
-
EMPL 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.