Felipe CAMISÓN ASENSIO : 5de zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-03-2000 / 19-07-2004 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten) en Europese Democraten - Lid

National parties 

 • 01-03-2000 / 19-07-2004 : Partido Popular (Spanje)

Leden 

 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Delegatie voor de betrekkingen met de lidstaten van de ASEAN, Zuidoost-Azië en de Republiek Korea
 • 17-03-2000 / 02-07-2000 : Commissie juridische zaken en interne markt
 • 17-03-2000 / 14-01-2002 : Commissie verzoekschriften
 • 03-07-2000 / 14-01-2002 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie verzoekschriften
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met de lidstaten van de ASEAN, Zuidoost-Azië en de Republiek Korea

Plaatsvervanger 

 • 15-03-2000 / 14-01-2002 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in het parlementaire jaar 2000-2001 - Commissie verzoekschriften  
- A5-0236/2001 -  
-
PETI 
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende steunverlening voor de coördinatie van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren - Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme  
- A5-0096/2001 -  
-
RETT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128