Kyösti VIRRANKOSKI : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 19-07-2007 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Suomen Keskusta (Finland)

Ondervoorzitter 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Begrotingscommissie
 • 14-03-2007 / 25-04-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Leden 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie begrotingscontrole
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Tijdelijke Commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Begrotingscommissie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie begrotingscontrole
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie begrotingscontrole
 • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan

Plaatsvervanger 

 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Roemenië
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

all-activities 

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009  
- AGRI_AD(2008)412009 -  
-
AGRI 
ADVIES inzake de begrotingsprocedure 2009: eerste bespiegelingen over het mandaat voor het overleg over het voorontwerp van begroting 2009  
- AGRI_AD(2008)405768 -  
-
AGRI 
OPINION Draft opinion on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities. EN  
- CONT_AD(2007)388636 -  
-
CONT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.