Kateřina KONEČNÁ : 8e zittingsperiode 

Fracties 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Lid
 • 15-12-2015 / 01-07-2019 : Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links - Penningmeester

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (Tsjechië)

Ondervoorzitter 

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 12-03-2018 / 12-12-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Leden 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie in het Parlementair Partnerschapscomité EU-Armenië, de Parlementaire Samenwerkingscommissie EU-Azerbeidzjan en het Parlementair Associatiecomité EU-Georgië
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 • 08-02-2018 / 11-03-2018 : Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden

Plaatsvervanger 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissie vervoer en toerisme
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissie vervoer en toerisme

Hoofdactiviteiten van het Europees Parlement 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen  
- ENVI_AD(2018)618209 -  
-
ENVI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG  
- ENVI_AD(2019)631995 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen  
- ENVI_AD(2019)628575 -  
-
ENVI 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009  
- TRAN_AD(2019)627562 -  
-
TRAN 

Ontwerpresolutie(s) 
Ontwerpresoluties hebben betrekking op actuele onderwerpen, en worden ingediend op verzoek van een commissie, een fractie, of ten minste 5 % van de leden. Er wordt in de plenaire vergadering over gestemd. Artikel 132, artikel 136, artikel 139, artikel 144 van het Reglement

Mondelinge vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Beperkte interpellaties 
Beperkte interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 130 bis, bijlage III van het Reglement

Uitgebreide interpellaties 
Uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 139, bijlage III van het Reglement

Andere parlementaire activiteiten 

Schriftelijke stemverklaringen 
Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (A8-0048/2019 - David Martin) CS  
 

Návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu dohody o volném jsem v hlasování nemohla podpořit. Jednání o Dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem byla zahájena již v prosinci roku 2009 a předložení této dohody k ratifikaci mělo velké zpoždění i díky tomu, že Komise požádala Evropský soudní dvůr o posudek ohledně pravomocí spojených s touto dohodou. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem je mezi prvními dvoustrannými obchodními dohodami uzavřenými mezi EU a členským státem Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Singapur je zdaleka největším ASEAN partnerem EU. Avšak dohoda o volném obchodu neobsahuje dostatečnou ochranu veřejných služeb a opatření k předcházení finanční krize. Je nutné dodat i to, že v kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji chybí mechanismus sankcí. Největším problémem je ale fakt, že Singapur je znám jako daňový ráj s mnoha fiktivními/krycími společnostmi a hraje velkou roli na poli s daňovými úniky.

Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap (A8-0022/2019 - Karima Delli) CS  
 

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Smlouvy o založení Dopravního společenství jménem Evropské unie jsem v hlasování podpořila. Cílem Smlouvy o založení Dopravního společenství je komplexnější přístup ke spolupráci, který by zahrnoval další dopravní politiky a oblasti související s dopravou. Cílem smlouvy je také vytvořit dopravní společenství v oblasti silniční, železniční, vnitrozemské vodní a námořní dopravy, jakož i rozvoj dopravní sítě mezi Evropskou unií a zeměmi západního Balkánu („dopravní společenství“). Dopravní společenství je založeno na postupné integraci dopravních trhů zemí jihozápadního Balkánu do dopravního trhu Evropské unie na základě příslušného práva EU, mimo jiné v oblasti technických norem, interoperability, bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, řízení provozu, sociální politiky, zadávání veřejných zakázek a životního prostředí, pokud jde o všechny druhy dopravy, kromě dopravy letecké. Smlouva o Dopravním společenství je přínosná pro přístupový proces zemí západního Balkánu a podpoří regionální spolupráci a reformní proces v souvislosti s iniciativou skupiny šesti zemí západního Balkánu, jakož i provádění transevropské dopravní sítě rozšířené na země západního Balkánu.

Fraudebestrijdingsprogramma van de EU (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) CS  
 

V hlasování o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům, jsem se dne 12. února 2019 zdržela. Návrh Komise týkající se programu EU pro boj proti podvodům na období 2021–2027 zahrnuje soubor opatření, která mají pomoci členským státům a Unii předcházet a bojovat proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie a podporovat vzájemnou pomoc a spolupráci v celních a zemědělských záležitostech. I když návrh Komise zjednodušuje rozpočtové řízení již existujících programů proti podvodům, je zde možné nebezpečí nedostatku spolupráce při zajišťování financování daných opatření. K návrhu sice bylo přiloženo hodnocení ex-ante, ale nebylo provedeno žádné posouzení dopadů. Také bych ráda dodala, že by bylo vhodné stanovit míru spolufinancování grantů, která v návrhu Komise chyběla.

Schriftelijke vragen 
Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Vragen aan de ECB en vragen aan de ECB over het GTM en het GAM 
Ieder lid kan bij de ECB vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen, alsook vragen over het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze vragen worden eerst bij de voorzitter van de bevoegde commissie ingediend. Artikel 140, artikel 141, bijlage III van het Reglement

Voorstellen voor een besluit van de Unie  
Ieder lid kan een verzoek indienen bij de Europese Commissie om een besluit van de Unie voor te stellen (een nieuw besluit of een wijziging van een bestaand besluit). Artikel 47 van het Reglement

Voorstel voor een besluit van de Unie over de bevordering van de inzameling van plasma in de Europese Unie  
- B8-0591/2018  

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over chronische aandoeningen van de luchtwegen  
- P8_DCL(2016)0115 - Vervallen  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Datum bekendmaking : 24-10-2016
Vervaldatum : 24-01-2017
Aantal ondertekenaars : 249 - 25-01-2017
Schriftelijke verklaring over het voorkomen van het gebruik van lood  
- P8_DCL(2016)0106 - Vervallen  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Datum bekendmaking : 03-10-2016
Vervaldatum : 03-01-2017
Aantal ondertekenaars : 94 - 04-01-2017
Schriftelijke verklaring over de verschillen in samenstelling en kwaliteit van bepaalde producten op de oostelijke en westelijke markten van de EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Vervallen  
Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Datum bekendmaking : 09-05-2016
Vervaldatum : 09-08-2016
Aantal ondertekenaars : 141 - 28-07-2016

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact