Jan ZAHRADIL : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Lid
 • 16-07-2009 / 17-02-2010 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter
 • 18-02-2010 / 07-03-2011 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter
 • 08-03-2011 / 12-12-2011 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Voorzitter
 • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Fractie Europese Conservatieven en Hervormers - Ondervoorzitter

National parties 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Tsjechië)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie internationale handel
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Turkije
 • 08-03-2011 / 12-12-2011 : Conferentie van voorzitters
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Subcommissie mensenrechten
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 08-09-2010 / 30-06-2014 : Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie ontwikkelingssamenwerking
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Subcommissie mensenrechten

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de regionale rol van Pakistan en zijn politieke betrekkingen met de EU  
- DEVE_AD(2013)521550 -  
-
DEVE 
ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Handelsovereenkomst betreffende de bestrijding van namaak tussen de Europese Unie en haar lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Republiek Korea, de Verenigde Mexicaanse Staten, het Koninkrijk Marokko, Nieuw-Zeeland, de Republiek Singapore, de Zwitserse Bondsstaat en de Verenigde Staten van Amerika  
- DEVE_AD(2012)478666 -  
-
DEVE 
ADVIES over het energiebeleid van de EU: verbintenissen met partners buiten onze grenzen - Een strategie voor een continue, duurzame en concurrerende energievoorziening  
- INTA_AD(2012)478668 -  
-
INTA 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt  
- INTA_AD(2013)502196 -  
-
INTA 
ADVIES inzake ontwikkelingsaspecten van intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot genetische hulpbronnen: gevolgen voor de armoedebestrijding in ontwikkelingslanden  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen 

Contact