Mihael BREJC : 6de zittingsperiode 

Fracties 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten - Lid van het bureau

National parties 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Slovenska demokratska stranka (Slovenië)

Ondervoorzitter 

 • 26-10-2004 / 14-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Subcommissie veiligheid en defensie

Leden 

 • 21-07-2004 / 12-09-2004 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Subcommissie mensenrechten
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika
 • 25-10-2004 / 25-10-2004 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

Plaatsvervanger 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 13-09-2004 / 24-10-2004 : Subcommissie veiligheid en defensie
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Tijdelijke Commissie verondersteld gebruik door de CIA van Europese landen voor het vervoer en illegaal vasthouden van gevangenen
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met India

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure  
- LIBE_AD(2005)357775 -  
-
LIBE 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de uitbanning van clustermunitie  
- P6_DCL(2007)0024 - Vervallen  
Elizabeth LYNNE , Angelika BEER , Véronique DE KEYSER , Mihael BREJC  
Datum bekendmaking : 01-03-2007
Vervaldatum : 01-06-2007
Aantal ondertekenaars : 165 - 01-06-2007

Presentielijst 
Deze presentielijst is een uittreksel van de notulen van de plenaire vergadering van de 6e zittingsperiode. De hierin vervatte gegevens dienen slechts ter informatie en bestrijken de ambtsperiode van het lid in het Europees Parlement. Dit zijn ruwe gegevens. Zij zijn niet gecorrigeerd in verband met gerechtvaardigde afwezigheid wegens ziekte, moeder- of vaderschapsverlof, toegestane activiteiten van parlementaire delegaties, enz.