Zoltán BAGÓ : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 12-09-2010 / 30-06-2014 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid

National parties 

  • 12-09-2010 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Hongarije)

Leden 

  • 06-10-2010 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
  • 06-10-2010 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Japan
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie cultuur en onderwijs

Plaatsvervanger 

  • 28-09-2010 / 18-01-2012 : Commissie verzoekschriften
  • 28-09-2010 / 30-06-2013 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie verzoekschriften
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Zuid-Afrika

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties  
- CULT_AD(2013)513263 -  
-
CULT 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): de bijdrage van het EIT aan een meer innoverend Europa  
- CULT_AD(2012)489612 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie  
- CULT_AD(2012)489609 -  
-
CULT 
ADVIES inzake het verslag over de uitvoering en de gevolgen van de Volgrechtrichtlijn (2001/84/EG)  
- CULT_AD(2012)487801 -  
-
CULT 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen