Simon BUSUTTIL : 7de zittingsperiode 

Fracties 

 • 14-07-2009 / 05-04-2013 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid van het bureau

National parties 

 • 14-07-2009 / 05-04-2013 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Leden 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie verzoekschriften
 • 16-09-2009 / 05-04-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Kosovo
 • 19-01-2012 / 05-04-2013 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 19-01-2012 / 05-04-2013 : Commissie verzoekschriften
 • 28-03-2012 / 05-04-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

Plaatsvervanger 

 • 16-07-2009 / 01-06-2010 : Commissie visserij
 • 16-09-2009 / 05-04-2013 : Delegatie voor de betrekkingen met Zwitserland en Noorwegen, in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-IJsland en in de Gemengde Parlementaire Commissie van de Europese Economische Ruimte (EER)
 • 16-09-2009 / 05-04-2013 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 02-06-2010 / 18-01-2012 : Commissie interne markt en consumentenbescherming
 • 19-01-2012 / 05-04-2013 : Commissie interne markt en consumentenbescherming

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake onderlinge clausules inzake defensie en solidariteit in de EU: politieke en operationele aspecten  
- LIBE_AD(2012)496413 -  
-
LIBE 
ADVIES inzake de 20 zorgpunten van Europese burgers en ondernemingen ten aanzien van de werking van de interne markt  
- PETI_AD(2012)483750 -  
-
PETI 
ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor het begrotingsjaar 2010  
- LIBE_AD(2012)478348 -  
-
LIBE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verslag over het EU-burgerschap 2010 - Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers  
- IMCO_AD(2012)473707 -  
-
IMCO 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009  
- IMCO_AD(2011)462912 -  
-
IMCO 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de uitvoer van farmaceutische middelen die in derde landen worden gebruikt om doodvonnissen te voltrekken  
- P7_DCL(2011)0029 - Vervallen  
Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER  
Datum bekendmaking : 06-06-2011
Vervaldatum : 06-10-2011
Aantal ondertekenaars : 168 - 06-10-2011
Schriftelijke verklaring over de inspanningen van de Unie ter bestrijding van corruptie  
- P7_DCL(2010)0002 - Aangenomen  
Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES  
Datum bekendmaking : 18-01-2010
Vervaldatum : 06-05-2010
Datum van aanneming : 18-05-2010
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2010)0176
Aantal ondertekenaars : 397 - 07-05-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen