Lena EK : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid
  • 20-07-2009 / 28-09-2011 : Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa - Lid van het bureau

National parties 

  • 14-07-2009 / 28-09-2011 : Centerpartiet (Zweden)

Ondervoorzitter 

  • 17-09-2009 / 28-09-2011 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië

Leden 

  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Commissie industrie, onderzoek en energie
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
  • 16-07-2009 / 28-09-2011 : Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
  • 16-09-2009 / 28-09-2011 : Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het Groenboek van de Commissie over bosbescherming en bosinformatie in de EU: onze bossen voorbereiden op de klimaatverandering  
- ITRE_AD(2010)445989 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, Afdeling III – Commissie  
- ITRE_AD(2009)427276 -  
-
ITRE 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van koolstoflekkage  
- ITRE_AD(2011)458835 -  
-
ITRE 
ADVIES over een nieuw handelsbeleid voor Europa in het kader van de EUROPA 2020-strategie  
- ITRE_AD(2011)458535 -  
-
ITRE 
ADVIES inzake het verslag 2010 over de uitvoering van de cohesiebeleidsprogramma's voor 2007-2013  
- ITRE_AD(2010)450898 -  
-
ITRE 

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de invoering van gestandaardiseerde en begrijpelijke Europese energierekeningen  
- P7_DCL(2010)0035 - Vervallen  
Edit HERCZOG , Silvia-Adriana ȚICĂU , Lena EK , Rebecca HARMS , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum bekendmaking : 05-05-2010
Vervaldatum : 09-09-2010
Aantal ondertekenaars : 222 - 09-09-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen