Kader ARIF : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 15-05-2012 : Parti socialiste (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

  • 17-09-2009 / 15-05-2012 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie internationale handel
  • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Commissie internationale handel

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie buitenlandse zaken
  • 16-09-2009 / 15-05-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb
  • 19-01-2012 / 15-05-2012 : Commissie buitenlandse zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Verslag(en) - als schaduwrapporteur 
De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake modernisering van het beleid inzake overheidsopdrachten  
- INTA_AD(2011)467305 -  
-
INTA 
ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, voor wat betreft de Europese dienst voor extern optreden  
- INTA_AD(2010)445674 -  
-
INTA 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling III – Commissie  
- INTA_AD(2012)478612 -  
-
INTA 
ADVIES over het standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2012 als gewijzigd door de Raad - alle afdelingen  
- INTA_AD(2011)467325 -  
-
INTA 
ADVIES inzake de externe dimensie van het sociale beleid, de bevordering van arbeids- en sociale normen en de sociale verantwoordelijkheid van Europese ondernemingen  
- INTA_AD(2011)454446 -  
-
INTA 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de erkenning van de hulpverleningsberoepen als risicoberoepen en de invoering van een Europees statuut  
- P7_DCL(2010)0015 - Vervallen  
Véronique DE KEYSER , Kader ARIF , Alejandro CERCAS , Stephen HUGHES , Stavros LAMBRINIDIS  
Datum bekendmaking : 24-03-2010
Vervaldatum : 08-07-2010
Aantal ondertekenaars : 160 - 08-07-2010

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen