Françoise CASTEX : 7de zittingsperiode 

Fracties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement - Lid

National parties 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Frankrijk)

Ondervoorzitter 

  • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Commissie juridische zaken

Leden 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie juridische zaken
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU
  • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Commissie juridische zaken
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

Plaatsvervanger 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

all-activities 

Bijdragen aan plenaire debatten 
Toespraken tijdens de plenaire vergadering en schriftelijke verklaringen met betrekking tot plenaire debatten. Artikel 204 en artikel 171, lid 11, van het Reglement

Verslag(en) - als rapporteur 
Een rapporteur wordt in de bevoegde parlementaire commissie benoemd om een verslag op te stellen over voorstellen van wetgevende of begrotingsaard, of andere kwesties. Bij het opstellen van hun verslag kunnen rapporteurs overleggen met relevante deskundigen en belanghebbenden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met schaduwrapporteurs. Voor de verslagen die op het niveau van de commissie worden goedgekeurd, volgen een bespreking en stemming in de plenaire vergadering. Artikel 55 van het Reglement

Advies als rapporteur 
Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de voorbereiding op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld  
- JURI_AD(2013)523005 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid van de EU  
- EMPL_AD(2013)513392 -  
-
EMPL 
ADVIES inzake de toepassing van de richtlijn audiovisuele mediadiensten  
- JURI_AD(2013)501905 -  
-
JURI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012  
- JURI_AD(2014)524714 -  
-
JURI 
ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie  
- JURI_AD(2013)519491 -  
-
JURI 
ADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme  
- JURI_AD(2013)516897 -  
-
JURI 

Ontwerpresolutie(s) 
Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen 
Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) 
**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over het instellen van Euro-mediterrane Eramus- en Leonardo da Vinci-programma's  
- P7_DCL(2011)0015 - Aangenomen  
Françoise CASTEX , Franziska Katharina BRANTNER , Vincent PEILLON , Cristian Dan PREDA , Ivo VAJGL  
Datum bekendmaking : 04-04-2011
Vervaldatum : 15-09-2011
Datum van aanneming : 27-09-2011
Aangenomen tekst (met de namen van de ondertekenaars) : P7_TA(2011)0413
Aantal ondertekenaars : 389 - 27-09-2011
Schriftelijke verklaring over inbreuk op de grondrechten van gedetineerden in de Europese Unie  
- P7_DCL(2011)0006 - Vervallen  
Françoise CASTEX , Jan Philipp ALBRECHT , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Diana WALLIS  
Datum bekendmaking : 14-02-2011
Vervaldatum : 16-05-2011
Aantal ondertekenaars : 140 - 17-05-2011
Schriftelijke verklaring over de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en diversiteit bij de bepaling van de bijzondere taken die de lidstaten voor sociale huisvesting toebedelen  
- P7_DCL(2010)0085 - Vervallen  
Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE  
Datum bekendmaking : 10-11-2010
Vervaldatum : 17-02-2011
Aantal ondertekenaars : 164 - 17-02-2011

Verklaringen 

Opgave van de financiële belangen